Georg Grieg, januar 1868

 

Gode Herr Aasen!

 

Bliv ikke vred fordi jeg sender Dem Pilegrimsferden med Anmodning om at se paa den og sige mig, om De synes den kan gaa ud iblandt Folket. Jeg viste i Par af Maalmennerne Begyndelsen af min Oversættelse og blev av Dem opmuntret til at holde frem, og saa haabede jeg at magte Verket, saa det kunde blive til Nytte og Velsignelse. Men eftersom jeg arbeidede fremigjennem, saa jeg at jeg neppe vilde kunne klare det til nogenlunde Fuldkommenhed uden en kyndigeres Bistand og har gaaet med et svagt Haab om at De vilde læse det igjennem; men jeg synes det er Skam at bede Dem om det, da De vistnok har andet at tage vare, og det desuden kunde være trættende, eller det til syvende og sidst kunde vise sig at De omskrev Bogen snarere selv end De rettede en andens Forsøg. Men da jeg nu er kommen saa langt, og der er udstedt Subscriptions-Indbydelse (paa det Uvisse), saa vilde jeg i alle Fald vove at bede Dem kige hist og her i Oversættelsen, saa at Janson kunde faa Deres Formening om den. Duer den ikke, saa lader jeg for det første være at give den ud. Men skulde De være at formaa til at læse den igjennem, da vilde jeg bede Dem om at rumstere rett dygtigt i Manuskriptet; det vilde for Dem være minst Bry med, og desuden have vi opdraget et Par Sættere, som bane sig Vei igjennem det største Vildnis. Jeg mangler endnu en Trediedeel, som kunde være færdig om en Maaned. Hele Bogen bliver 200 Sider i smaat Oktav.

Saa ønsker jeg Dem et godt Aar og beder Dem atter, ikke at tage mig min Dristighed ilde op.

Med Agtelse

Georg Grieg

 

[Brevet er udatert. 15.1.1868 skriv Aasen i dagboka: "Besøg af Janson med Brev fra Grieg (om Bunyan)." Aasen svara på brevet 6.2.1868, sjå BD II, s. 68 og merknader.]

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]