M. B. Landstad, 30.4.1864

Hr Ivar Aasen

 

De ved, Høistærede, at der har reist seg mange Klager over, at jeg i mit Udkast til Salmebog har af og til nyttet Ord og Udtryk af Folkesproget. Jeg har søgt at forsvare dette saa godt jeg kunde, men Klagerne vedblive, og Kirkedepartementet har henstillet til mig at gjennemgaa Udkastet og foretage Rettelser i denne Henseende, da man vilde anse det beklageligt, om denne mindre væsentlige Omstændighed skulde lægge Hindringer i Veien for Salmebogens Indførelse. Nu nægter jeg ikke, at jeg stundom kan have været noget dristig, og saa nødig jeg vilde, tror jeg dog at jeg for Bogens Skyld bør give efter og foretage et Gjennemsyn for at faa bort de uægte "anstødeligste" Udtryk. Men jeg er bange for, at jeg ikke veed at træffe hva der med Hensyn til Sproget nu kan tilfredsstille de "Dannedes" Fordringer, hvad der kan taales eller ikke. Desuden er jeg, som de veed, paa den anden Side ikke saaledes hjemme i Folkesproget at jeg sakte let kan feile i derfra hentede Former og denslags.

Jeg vilde derfor gjerne i dette Revisjonsarbeide, især forsaavidt Sproget anggar, have Hjælp og Raadførsel. Og nu er jeg saa fri, at spørge Dem, Høistærede, om De vilde bistaa mig heri, gjennomgaa Udkastet med mig og hjælpe til med Raad og Daad. Det vilde for Bogen være en stor Betryggelse.

I saa Tilfælde vilde det være mig kjært, om De nu i Sommer – hælst i næste (Mai) Maaned – vilde gjøre en Reise hid og være min Gjæst en 8 Dagers Tid – eller hvad der nu kunde behøves, da vi saa kunde stælle lidt med Sproget og sage af nogle Kvister, som man snubler i.

Skulde De ikke kunne komme fra Kristiania, men være villig til derinde at foretage denne Gjennemgaaelse med mig, faar jeg se til at komme derind, naar De vil have den Godhed at sige mig, naar det kunde være Dem beleiligt.

Vær saa snild at tænke herpaa og give mig Svar snarest mulig.

 

Sandefjord 30te April 1864

Venligst

MB Landstad

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]