Marius Nygaard, 19.1.1869

Chrsand 19/1 69.

 

Hr. I. Aasen!

 

Da Berner har underrettet mig om, at De godhedsfuldt vilde gjennemlæse det Udkast til en kortfattet Landsmaalsgrammatik, som jeg maatte udarbeide, tillader jeg mig at fremsende et saadant. Om dets Plan og Forholde har jeg ikke stort mere at sige, end hvad jeg med faa Ord har sagt i Forordene. Kun skal jeg tilføie, at jeg som Læsere har tænkt mig dels Byfolk, som ønskede et almindeligt Overblik over Sproget, dels Landsfolk, for hvem et Bygdemaal var Modersmaal, og som ønskede at lære at skrive Landsmaal. At forene disse to Slags Læseres Tarv indbyrdes og med Hensynet til Kortfattethed, var ikke altid let; for de sidstes Skyld har jeg været saa nøiagtig i Angivelse af Formerne, som muligt, men dette vil kanske netop berøve de første Oversigten. At jeg har skrevet Bogen paa Dansk, tror jeg, ikke behøver Forklaring. Bogen gjør mindre Opsigt paa denne Maade men rimeligvis større Nytte, og mig faldt det lettere at benytte Bogmaalet, især i dette Emne.

At jeg vover at anmode Dem om dette kjedsommelige Arbeide at gjennemlæse Bogen, maa De ikke anse for Paatrængenhed og tage mig ilde op. Sagen er, at ogsaa jeg anser det for gavnligt for Maalsagen, at en liden Grammatik udkommer. Men paa egen Haand og paa egne Vegne vilde jeg ikke have udgivet en saadan. Dertil er mit Kjendskab til Maalet for ringe. Jeg kjender det egentlig kun i dets Hovedtræk, ikke videre. Men naar Maalmændene paa det bestemteste lagde mig paa Hjerte, at de ingen bedre havde end mig for Øieblikket, ansaa jeg det for min Skyldighed ikke at trække mig tilbage, og jeg haabede tillige, at almindelig grammatisk Forstand kunde bøde paa den specielle sproglige Kundskab, isærdeleshed da jeg opfattede Deres Yttringer til Berner saaledes, at De gav mig Tilladelse til at benytte Deres Værk efter Behag. Men jeg skulde helst have Lyst til at kalde Bogen: Udtog af I. Aasens norske Grammatik, hvis De kan finde Dem tjent dermed.

Endnu et: Jeg har mest Lyst til at lade dette Udtog, hvis De finder det skikket til Udgivelse, udkomme hos Gjertsen i Bergen. Baade er han min Svoger og en driftig Mand til at faa sine Forlagsskrifter udbredte. Men paa Grund af det Forhold, hvori dette staar til Deres Grammatik, ved jeg ikke, om det gaar an at undlade først at spørge Deres Forlægger Malling, om han vil overtage Forlaget. Turde jeg bede Dem sige Deres Mening derom?

Jeg kjender Deres Utilbøielighed til unødvendig Correspondance. Jeg har derfor i Udkastet kun beskrevet hver anden Side, forat De kunde have saameget lettere for at tilføie Deres Rettelser og Anmærkninger. Har De forøvrigt noget at sige mig, er vist Berner saa god at være Mellemmand.

Jeg ønsker Dem selv og den Sag, for hvilken De er pater optimus maximus, et godt nyt Aar.

Ærbødigst

M. Nygaard

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]