1833 januar-oktober

[ Januar]
Marken sneeløs. Veyret lidt vaadsomt og fugtigt. Den 4. Januar. Som ovenfor. Denne Dag reiste jeg til Gaarden Moe, for at holde Skole.Den 13. Jan. Hidindtil var Veyret mildt. Nu falder nogen Snee. Den 15. Jan. Indfalder stærk Regn, som bortskyller den nyfaldne Snee. Den 20. Jan. Veiret sludagtigt og omvexlende. Den 21. Jan. Reiste man til Udøerne paa Sildefiskerie. Efter en 8 Dages Forsøg, i uroligt og haardt Veir, kom Folket tilbage. Fangsten blev dengang for det Meste ubetydelig. Den 27. Jan. Et maadeligt Snelag falder. Vind og Snedriv gjøre Veiret ubehageligt. Den 29. Jan. Det faldne Snelag og den begyndende Frost danne et godt Slædeføre. Sildfiskeriet begynder at blive heldigere.
 
Den 5. og 6. Februar. Sneen borttages ved Regnskyl og Vind. Marken bliver sneløs. Et mildt Veir begynder. Den 14., 15., 16. Februar og fremdeles, Sildfiskeriet drives overmaade heldigt og lovende ved Kysterne (Øe-Kysterne). Den 22. Febr. Reiste jeg hjem efter at have omgaaet med Skolen første Gang. Veiret vedbliver at være mildt. Den 28. Febr. begyndte jeg Skolen paany. Den 6. Martz. Lidt Snee falder. Luften bliver kold. Torskefiskeriet vil ikke lykkes. Den 25. Martz. Formedelst Solens Varme svinder Sneen i de lavere og dyrkede Egne. Den 30. M. Slud.
 
Den 3. April. Reiste jeg hjem fra Skolen til Paasketiden. Marken var nu tøet, Luften klar, og Foraaret tegnede sig godt. Den 10. April. Reiste jeg til Føldalen (paa Sk olen).  Den 20. Apr. Veiret hidtil bestandig mildt. Nu begynder Pløiningen. Denne gaaer for sig i et behageligt Veir. Over Pløiningen opholdt jeg mig i Aasen ,22. - 29. April.
 
Mai begynder med samme behagelige Veir. Mildt Solskin og undertiden Regn. Den 7. Mai. Nogen stærk Regn. Den 12. Mai. Atter et Regnskyl. D. 25. Mai (Pinsaft.). Veiret hidindtil mildt og behageligt. Vel undertiden kjølig og nu endog truende med Snee, dog blev ingen Snee liggende.
 
Juni begyndtes med overmaade behageligt Veir. Den 7. indtraf den sørgelige Hændelse paa Gaarden Krøvle, da nogle af Gaardens Huse opbrændte og tre Børn mistede Livet. Den 5. og 6. Session paa Egseth. Den 7., 8. og 10. Sommerthing. (9. i Bryllup paa Brudevold.) Den 15. Juni. Luften meget kjølig og Sne byder sig i Fjeldene. Den 18. Atter varmt og mildt. Den 24. Stærk Varme. Jeg var da paa Egseth med et Brev til Provsten. Veiret bestandig varmt og mildt.
 
Juli. Den 6. Reiste jeg hjem fra Skolen. Veiret meget mildt. Stundom Regn, men for det meste Solskin. Søndag den 28. Provstevisitatz i Volden. Mandag 29. Visitatzmøde og Skolecommission i Volden.
 
August. I Førstningen Veiret mildt, senere vaadsomt og kjøligt. Fra 20. til 24. var jeg paa Egseth for at læse og skrive. Den sidste Uge i August næsten bestandig hyppigt Regn og tillige saa kjølig at det stundom sneede lige ned til Sætergangene.
 
September. De første Dage meget koldt. Stundom laae Sneen alt ned i det Dybe af Sæterdalene. Den 6. Reiste jeg fra Egseth og kom den Dag kun til Dragsund. Den 7. kom jeg til Stoksund.
 
Oktober. Et særdeles smukt og mildt Veir. 
 
-
Merknad Reidar Djupedal:
- sørgelige Hændelse] sjå Merknad til Br. nr. 6.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009