1838 januar-desember

Veir og Aaring. Januar. Bar Mark. til d. 28. Fordetmeste klart, og derhos bidende Kulde og Blæst. Ofte Nordlys. D. 3. En meget stærk Storm. D. 17. Atter en heftig Storm (af S.O.). D. 28. Snefald. Derefter klart, og stræng Frost.
 
Febr. Første Halvdeel Frost og Sne. Den 13., 14. og 15. Stærkt Snefald, derpaa Storm og frygteligt Snefog. Sidste Halvdeel, 1 1/2 Alens Sne liggende, og derunder 1 Alen Tæle. Overmaade stræng Kulde. Efter Aviserne usædvanlig Frost over hele Europa.
 
Marts. 7. og 8. Tøveir. Ligesaa d. 14. og 15., men den øvrige Tid Klart og Frost til d. 28., siden Regn, Slud og Sne, endelig et forfærdeligt Snefog den 31. Torskefiskeriet var midt i Marts særdeles heldigt. Sildefiskeriet blev dette Aar saare lidet.
 
April. Sne og Kulde til d. 10., siden nogenledes mildt til den 28. ds., da et nyt Snelag faldt, og stærk Kulde paafulgte. Hidtil var heromkring kun adskillige Bakker aftøede og Fodermangelen var yderlig stor.
 
 Mai. Fra 3. til 7. Søndenvind og stærk Tøen, hvorved Sneen paa Gaardene og Bøene ganske forsvandt. Siden indtil den 19. atter Kulde, og endog hyppige Snefald. 19. til 31. derimod stærk Varme, al Sne bortsmeltede, og Mark og Skov bleve pludselig forvandlede. Cuculus 21. Balneum marinum 24.
 
Juni. 1. til 4. Atter Frost og Sne. Siden godt Veir hele Maaneden, undtagen nogle Dages Skodde og Vestenvind.
 
Juli. Deels klart og Nordenvind, deels Regn og Skodde med vestlig Vind.
 
Aug. Meget regnfuldt Veir og tildeels koldt. Den 24. en god Tørringsdag, hvilket var en stor Sjeldenhed.
 
Sept. Jevnlig Regn, Kulde og uhyggeligt Veir i første Halvdeel af Maaneden, i sidste derimod Solskin, østlig Vind og godt Veir. Kornet blev meget længe staaende umodent formedelst den forrige Kulde og Uveir. I Fjorden havde det ogsaa lidt Skade af Frosten, som der var saa stærk at Diger og Sumpe vare gaaendes.
 
Okt. 3., 4. og flere Dage, overmaade stærk Regn. 10. og 11. Sne. 12. Et Snelag paa 1/3 Alen. 15. og 16. Vind og Tøveir. 18. og 19. Atter Sne. 22. og 23. Vind og Tørring, hvorved Kornet omsider lykkelig indbjergedes. 24. en Storm. Derefter særdeles godt Veir til 9. Nov.
 
Nov. 9.-16. Regn, Slud og Sne. Siden stærkt Snefald i en heel Uge, hvorved lagdes henved 2 Alens Sne paa ufrossen Mark.
 
Dec. 1. Søndenvind og Tøveir. 2. en stærk Storm. Siden vaadsomt og stormende til den 21. Julen. Bar Mark og lidt Frost, men ellers smukt Veir. 29. en overmaade sterk Storm. Ellers ogsaa stormfuldt Veir i flere Dage.
 
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009