1838 tillegg

Samling af Natursager, Reiser m. M.
Mai, 4. og 5. Saaes Blomster paa Empetrum, Corylus, Alnus og Salix capræa. (Da Kulden havde varet hidindtil, saa man nu først Blade af Alchemilla, Rumexacetosa, Veronica o. fl., og af Dyreriget: Humler, Marihaner, Lom og Tjeld.)
 
I Ugen fra 20.-26. viste sig Blomster paa Anemone, Viola palustris, Betula, Populus tremula, Ribes, Caltha, Oxalis, Auricula. Juni, 1. Uge. Blomstrende Planter: Carex acuta & dioica, Eriophorum, Juncus filiformis, Vaccinium myrtillus& vitis, Fragaria, Chamæmorus, Pedicularis, Viola canina o. fl. ovenfornævnte.
 
30. Juni en Reise til Borgund, hvorfra intet mærkeligt hjembragt.
 
Juli, 17. Foretaget en Reise til Stoksund, med Postskydsen ankommen til Aalesund ved Kl. 3 om Morgenen (d. 18.). Derfra Kl. 12, til Brandal Kl. imod 3, til Botnen Kl. 6, Stoksund [Kl.] 9 til 10 om Aftenen. Først den 25. tilbagereist med Provsten Thoresen. Fundet i Skutevigen en Syngenesist, ligest Tanacetum. Ved Brandal voxer Autumnalis i Mængde næsten tæt ved Søen. Paa Hoveled og i Stoksund fandtes en Plante med runde, sorte, dunede (men endnu ikke udsprungne) Blomsterhoveder, formodentlig en Syngenesist. I Stoksund desuden: Scabiosa arvensis, Paris qvadrifolia, Arbutus alpina, Ophrys paludosa, Bartsia og Saxifraga autumnalis, Erica cinerea (i Udmarken). Etslags Diadelfia, maaskee Orobus (thi denne kjender jeg endnu ikke).
 
Aug., 4. Til Melsæth .D. 5.  en Reise igjennem Melsæthdalen og paa Baadsnausen. Veiret var ikke klart, og paa Fjeldet truede adskillige forbifarende Taageskyer med at borttage den hele Udsigt. Opstigningen var ikke behagelig formedelst Fjeldsidens Brathed, samt dens løse og ubegroede Jord, opfyldt med hvas Smaasteen, og paa et Sted en Snebræe, der maatte passeres. I denne uhyggelige Region fandtes dog adskillige mærkelige og sjeldne Planter. Paa Fjeldryggen selv fandtes  iblandt dens rige Udstyrelse med hvas Smaasteen, næsten blot en eneste Planteart, nemlig Lichen nivalis. Paa Fjeldsiden vokste: 1. Ranunculus aconitifolius. 2. En Juncus, formod. Juncus trifidus. 3. En mørkerød Ranunkel med lodne Bægere. 4. Rumex digynus. 5. En liden Tetradynamie, formod. Cardamine bellidifolia. 6. Phleum alpinum. 7. Sibbaldia procumbens. 8. Juncus spicatus. 9. Archangelica. 10. Etslags Polypodium (samme som den fra Skjæringerne). 11. Etslags liden Salix (maaskee Salix reticulata). 12. Etslags Alchemilla (formod.) med lange ægrunde, taggede Flige, men hvis Blomster ikke fandtes. Længer nede i Dalen fandt jeg: 13. Silene acaulis (i Mængde). 14. Veronica alpina. 15. Epilobium alpinum. 16. Stellaria cerastoides. 17. Etslags Gnaphalium, der noget ligner Gnaphalium sylvaticum. 18. Salix herbacea. 19. Etslags Satyrium (form.). Blandt disse ere, saavidt jeg ved, 12 Arter som jeg ikke før havde seet. (Den 6. tidligt tilbage.)
 
Aug., 12. I Solnørdalen. Blandt andet etslags store hvidblomstrede Vikker. Den 19. I Honningdalen o. fl. St. Paa Svorte etslags Hieracium med brede, spidse, tætsiddende og lidt lodne Blade. Iris pseudacorus paa Glomseth var ganske afblomstret. Ligesaa Convolvulus paa Haaem. Campanula latifolia paa Svortehaugen og paa Valle, var næsten afblomstret.
 
Blandt Udbyttet af adskillige smaa Udflugter mærkes: Azalea procumbens paa Vitefjeldet. Lysimachia thyrsiflora (formod.) især fra Iglekjænnet. Scheuchzeria palustrisi Mængde paa Haaem. Utricularia i Myrene ved Haaem. Orchis latifolia paa Fyling. Etslags Allium paa Apallseth og paa Tøsse. Ophrys corallorhiza og paludosa her paa Solnor m. fl.       Andre Optegnelser for 1838.
 
Læst: Hansons: De mærkeligste Tildragelser fra 1762. Rasks Iislandske Gram. (Febr.). Paludan-Müllers Dandserinden. Saxo (April). Oldnordiske Sagaer. Færeyinga Saga. Daaes svenske Gram matik. Peder Paars. Hansens nye Gram. (Ortofonismen). Grundtvig: Middelalderens Hist orie. Krogs Nordfjords Beskr ivelse (August). Molbechs d anske Ordbog (for en Deel). Güntelbergs Hist orie i Billeder. Sæmunds Edda (Decbr.). En Deel af Snorre (p aa Iisl andsk i Juni ,norsk Overs ættelse af Aal i Dec.). Nordiske Fortids Sagaer, 1.Bind (Juni). Nogle Bind af Molbechs Athene. Morgenbladet. Skill ing- og Pen ning Mag asin, med mange flere. I dette Aar har jeg anvendt meest Flid paa Naturhistorie og Sprogundersøgelse. Blandt skrevne Sager som høre hertil, mærkes: Et latinsk-alfabetisk, og et andet systematisk Register over Søndmørs Planter. Et alfabetisk do. efter Strøm over Søndm. Dyrerige. Paa den anden Side en Samling af Materialier  til grammatikalske Regler  for Almuesproget, Samling af norske Stamord til Brug ved Sprogundersøgelser. I Høsten bekommet Gedikes engelske Læsebog og Bruns engelske Grammatik, i Oktober oversat endeel Stykker af den første. Hvad hernæst kommer i Betragtning er den gamle nordiske Historie, hvortil hører de mangfoldige Optegnelser og Stamtavler i Blandingerne, af Saxo og Sagaerne.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Syngenesist] plante frå 19. klasse i Linnés system
- P. T. Hanson: «De mærkeligste Tildragelser», Chra. 1837 (648-49).
- Fr. Paludan-Müller: «Dandserinden», Kbh. 1833.
- Saxo] truleg N. F. S. Grundtvigs omsetjing, 1818- 22.
- «Oldnordiske Sagaer», 1-12, Kbh. 1826-37.
- «Færeyinga Saga», sjå Merknad til Br. nr. 156.
- L. Kr. Daa: «Det svenske Sprogs Grammatik», Chra.  1837.
- M. Chr. Hansen: «Norsk Grammatik», 5. utg., Kra. 1837 (290).
- J. A. Krogh: «Provstiet Nordfjord», Chra. 1813 (i «Topographisk-statistiske Samlinger», bd. II, 1).
- Chr. C. H. Güntelberg: «Almindelig Verdenshistorie», Kbh. 1837.
- Sæmunds Edda] truleg «Edda Sæmundar hinns fróða», utg. ved R. Rask og A. Afzelius Sth. 1818.
- Snorre] oms. av J. Aall, 1-3, Chra. 1838-39.
- «Nordiske Fortids Sagaer», 1-3 utg. ved C. C. Rafn, Kbh. 1829-30.
- «Athene», utg. Chr. Molbech, 1-9, Kbh. 1813-17.
- Fr. Gedike: «Engelsk Læsebog», Kbh. 1797 (3. utg. 1820).
- Thomas C.Bruun: «Engelsk Grammatik», Kbh. 1801 (3. utg. 1827).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009