1843 april-juni

April
2. var jeg i Evindvigs Kirke, hvor Dahl prædikede.
3. flyttet til Undertun.
8. Modtaget Landboaviser, Brev, søndmørske Viser og Sneklokken fra M. Aarflot. Samme Dag laant Müllers Sagabibliothek.
12. en meget behagelig Aften i Selskab med D. Hr. Alstrup og Clausen.
14. Modtaget Brev fra Kapt. Daae, dat. 26. Marts samt fra M. Aarflot.
16. i Evindvigs Kirke (Doet prækede).
17. sammesteds. 2. Paaskedag. Dahl prædikede.
21. en Reise til Glavær.
22. modtaget 20 Expl. af "Fem søndmørske Viser".
29. skrevet til Hr. Lieutn. Leigh.
 
Mai
3. Laant Schwachs Digte hos Alstrup. Samme Dag hos Lensmand Johannesen.
8. Opsat Reisen til Nordhordlehn. Søbad.
13. Afreist til Nordhordlehn. Steine. Fannebust om Aftenen.
14. paa Lindaas hos Daae og Holtermann. Reist fra Fannebust til Hundven, Næsse, Isdal og Hammerpladsen.
16. i Hammer hos Præsten Dietrichson. Paa Pladsen forblev jeg i næsten 3 Dage formedelst Mangel paa Befordring. Meget slet Humør.
18. Reist til Steinstøene. Derfra fulgte jeg seent om Aftenen med en Baad til Hougs, hvor jeg kom om Morgenen den 19.
19. hos Klokker Harbitz og Præsten Hammer.
20., 22. og 23. paa Thinget paa Mjelde.
25. i Hougs Kirke, hvor Widding prædikede. Samme Dag fulgte jeg med Johannes Vesæt til hans Gaard hvor jeg forblev Natten over. Denne Mand var hidtil det eneste interessante Bekjendtskab som jeg havde gjort i dette Distrikt. Den idelige Omgang med fremmede og tildeels uhøflige Folk havde i den sidste Tid sat mig i en uhyggelig Sindsstemning; saameget mere som jeg nu var vant til en meget behagelig Omgang i Evindvig, hvor adskillige Sammenkomster med Provst Dahl, Kandidat Foss og Student Alstrup, samt daglig Omgang med Skoleholder Clausen og flere muntre skikkelige Folk havde gjort mit Ophold der overmaade behageligt.
28. i Hougs Kirke, hvor Hammer holdt Konfirmation.
 
Juni
1. om Aftenen afreist fra Haugsvigen.
2. ankom jeg til Bergen, hvor jeg tog ind hos Kjøbmand Barstad.
3. skrevet til Alstrup. Kl. 10sletvar jeg hos Biskop Neumann og overleverede ham til Gjennemsyn mine Ordsamlinger og senere Skrifter.
4. (Pintsedag). I Nykirken, hvor Flottmann prædikede. Til Middag og den øvrige Deel af Dagen hos Biskoppen, hvor jeg blev bekjendt med Overlærer Chr. Lange fra Fredriksværn og flere. Adj. Brømel.
5. til Høimesse i S. Mariæ Kirke, hvor Cand. Lieske prædikede (Der Geist des Gottes und der Geist der Welt). Kl. 11 i Musæet, hvor jeg talede med Christie, Sagen, Koren, Brømel o. fl. Om Aftenen i det saakaldte Kloster i Selskab med Lange, Stephani og Frederiksen.
6. hos Lange til Kl. 11. Efter Middag hos Sagen til Kl. 12.
7. I Domkirken, hvor Candidat Jensen blev viet til Præst. Greve holdt først en Tale fra Prædikestolen, derefter forrettedes Præstevielsen af Biskoppen; siden holdt Jensen en Prædiken som gjorde overordentlig Virkning. Texten var: "Jesus kom til Nazareth, hvor han var opdragen, og da man viste ham de hellige Bøger, slog han op det Sted hos Esaias, hvor det hedder: Herrens Aand er over mig o. s. v.".
8. hos Biskoppen, hvor jeg fik tilbage mine Haandskrifter, med hvilke jeg siden gik til Overl. Sagen. Forøvrigt intet mærkeligt.
9. Paa Politiekammeret, hvor jeg forskaffede mig et Pas. Talt med Kapt. Fritzner og Præsten Greve.
10. Begyndt paa et Brev til M. Aarflot. Kl. 1 hos Koren. Læst: Steenstrup om Udvikling gjennem vexlende Generationsrækker. I disse Dage havde jeg ogsaa Molbechs danske Dialektordbog tillaans fra Møhl.
11. I Korskirken hvor Kand. Dietrichson prædikede. Besøgte I. Follestad og N. Barstad. Skrevet til Morits Aarflot. Kl. 5 hos Sagen. Intet Brev med Posten.
13. hos Sagen. Bestemt at reise til Mæland, men opsat Reisen. De følgende Dage udfærdigede jeg en ordnet Samling af de norske Ordsprog.
16. modtaget 4 No af Landboavisen, som Alstrup havde sendt med Leilighed.
17. Faaet Brev fra Alstrup, dat. 8. Juni.
18. var jeg i Hospitalkirken, hvor Crøger prædikede.
19. Afsendt Brev til Schwach i Trondhjem og til Capt. Daae (à Leirdalsøren).
20. faaet Rasks islandske Læsebog (bestilt fra Kjøbenhavn af Møhl den 2. Juni).
21. afreist fra Byen til Lillebergen paa Holsen, hvor jeg tog Herberge hos Lensmand Brudvig. De følgende Dage: Læst Müllers danske Synonymik, begyndt paa en Gjennemlæsning af Molbechs Ordbog for at sammenligne danske Ord m. norske. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Doet] truleg Willads Doth (1774-1855), pensjonert spr. til Hosanger.
- C. N. Schwach: «Samlede Digte», 1-3, Chra. 1837.
- Otto Johannesen (1797-1862), på Henriksbø, lensmann i Gulen.
- Widding]  den førnemnde Jacob Hveding.
- Kandidat Foss] Joachim S. Voss.
- Johan B. Flottmann (1786-1869), spr. i Nykyrkja, stiftsprost.
- Johan N. Lieske (1812-92), c. theol. 1837, lærar i Bergen 1838-46, seinare spr. ymse stader.
- Johan C. L. Stephani (1801-69), lærar ved sjøkadettskulen i Stavern, seinare tollbetjent.
- Fredriksen] truleg tollinspektør Michael Fredriksen.
- Eiler Hagerup Fritzner (f. oml. 1787 - avskil 1851), kaptein i heren.
- J.J.S. Steenstrup: «Om Forplantning og Udvikling gjennem vexlende Generationsrækker», Kbh. 1842.
- Kand. Dietrichson] Bernt F. Dietrichson (1810-88), c. theol. 1837, seinare lærar i Ber­gen.
- Ivar Olson Follestad (f. 1816), seinare lensmann i Herøy.
- Nils Kolbeinson Barstad (f. 1807), kjøpmann i Bergen.
- P. E. Müller: «Dansk Synonymik», Kbh. 1829.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009