1844 juli-september

Juli
3. og 4. Tilbragt med at skrive Breve.
5. Afsendt 5 Breve, nemlig til Morits Aarflot, Kapt. Daae, Niels Alstrup, S[ch]lanbusch paaVoss og Johnsen i Bergen.
16. Færdig med Afskriften af Grammatiken for Bergens Stift. ("Oplysninger om Almuesprogeti BergensStift"). De følgende Dage udarbeidet og tilføiet en Dialektlære som "Femte Deel" af Bogen.
21. I Skaanevigs Kirke, hvor der var Bispevisitats. Efter Middag i Selskab hos Ellerhusen, hvor Bispen, samt Provst Koren, og Præsten Møller fra Etne vare tilstede.
30. Laant 2 Hefter af "Urda" af Ellerhusen. Forøvrigt arbeidet paa Tillæg til Grammatiken, indeholdende Bemærkninger over Skrivemaaden.
 
August
2. skrevet til Roaldstvedt Postaabnerie, angaaende en Bog som skulde være sendt efter mig til Voss og Hardanger.
12. afsendt et Brev til Lensmand Brudvig (m. Leilighed).
14. Modtaget med Posten: 1 ) Brev fra Alstrup i Kristiania, dat. 31. Juli. 2) Brev fra Morits Aarflot, dat. 1. Aug. med 4 Landboaviser. 3) Brev fra Videnskabsselskabets Direktion i Trondhjem, dat. 29. Juli, indlagt 75 Spd. Den nærmere Bestemmelse angaaende Reisens Fortsættelse var ikke givet, men skulde snart efterfølge.
17. Færdig med et nyt Skrift "Om Indretningen af en Ordbog for det norske Almuesprog", med Prøve, indeholdende den første Deel af Ordene under L. (laag til Lav). Bestemt at sendes med Grammatiken til Trondhjem.
21. Modtaget 1) Landboavisen No 5. 2) Brev fra Trondhjem med Anmodning om at bereise Kristiansands Stift. Datum 9. August.
22. skrevet Brev med Qvittering til Trondhjem. Ligesaa Brev til Morits Aarflot. Afsendt d. 23.
29. En Reise til Skaanevigsfjeldet i Selskab med Corporal Vae, for at see Etne. Færdige med Tillæggene til Grammatiken. Læst Rousseau's Bog om Selskabs‑Foreningen.
 
September
4. Reiste jeg fra Skaanevig til Ølen (2) og derfra (Landvei) til Sandeid (3/4). Meget stærk Varme. Erindr. Halsnøen. Ølen. Stiftsgrændsen.
5. Reist fra Sandeid til Nærstrand (2 1/4), hvor jeg tog ind hos Landhandler Langballe. Stærk Varme.
6. Talt med Lensmand Øverland og Fuldmægtig Nerdrum. Tilstede ved et Forhør. Et saadant holdtes ogsaa den 7., da jeg ogsaa var nærværende. Læst "Nils Klims Reise under Jorden", oversat af Lange.
8. i Nærstrands Kirke (Hinderaa), hvor Ebbesen prædikede.
9. Reist til Finnøen (2), hvor jeg tog ind hos Gjæstgiver Skavland, og forblev til den 14. Imidlertid reenskrev jeg min søndhordlehnske Ordsamling m. M.
14. Reist fra Juteberget (paa Finnøe) til Stavanger (2 Mile). Erindringer: Taljen (Talgøe) med Kirken paa "Gaard". Rennesøe med flere smukke Øer. Til Stavanger ankom jeg omtrent Middag, og fik efter megen Umag og Spørgen endelig Herberge hos en Enke ved Navn Marta Lenne. Derefter var jeg paa Posthuset og udspurgte Dampskibets Afgangstid m. M., og skrev endelig Brev til Trondhjem at afsende følgende Dag.
15. (Søndag). I Stavanger Kirke, hvor Gjøer prædikede. Derefter færdiggjort en Pakke indeholdende de tre gammelsvenske Bøger, som jeg i forrige Aar fik tilsendte, samt to skrevne Bøger, nemlig "Oplysninger om Almuesproget i Bergens Stift", og "Plan for Ordbogens Indretning," tilligemed Brev til Trondhjem, hvilket blev indleveret paa Posthuset til Afsendelse med "Nordkap" den 16 Sept. Kjøbt Bernt Moes Statskalender.
16. seet omkring i Byen og kjøbt Adskilligt.
17. bestemt at reise til Jædderen men opsat Reisen. Talt med Maler Kjærland.
18. Reist fra Stavanger til Frøiland  2 [Mile]), og derfra til Mossige (1 Miil). Lensmand Mossige var ikke hjemme men kom hjem om Aftenen. De følgende Dage (paa Mossige) indført de vossiske, hardangerske og søndhordlehnske Ord i Ordregisteret.
24. Skrevet og afsendt to Breve, et til Postaabneren i Skaanevig, og et til Stavangers Postkontoir. Begyndt at skrive: "Erindringer af mine Reiser". Derimellem læst adskillige Bøger, hvoriblandt Grundtvigs Verdenskrønike (1817) og nogle Hefter af Riises Arkiv.
29: I Time Kirke, hvor Præsten Frost holdt Konfirmation. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Møller] Brostrup Müller (1806-70), spr. i Etne 1839-46.
- J. J. Rousseau: «Om Selskabs-Foreningen», omsett av N. Rosenfeldt, Kbh. 1795.
- Fuldmægtig Nerdrum] uvisst kven, kanskje Hellen Marius Nerdrum (1819-98), seinare sorenskrivar.
- Søren Kahrs Langballe (1800-85) landhandlar i Nedstrand.
- L. Holberg: «Niels Klim», Kbh. 1834.
- Hans Chr. Ebbesen (1806-50), spr. i Nedstrand.
- Gjæstgiver Skavland] Ole Schavland (1824-87), frå Talje i Finnøy, son til lens­mann Christofer Østebø, gjestgjevar, sistpå fyrvaktar på Utsira.
- Marta Lende (f. 1786), frå Time, handelsborgar i Stavanger, enkje etter Torstein O. Lende.
- Magnus A. Gjør (1801-74), spr. i Stavanger.
- «Stats-Calender for 1844», ved B. Moe, Chra. [1844].
- Johannes Jonson Kjærland (f. oml. 1804), frå Granvin, målar i Stavanger.
- N. F. S. Grundtvig: «Udsigt over Verdens-Krøniken», Kbh. 1817.
- Jacob v. der Lippe P. Frost (1798-1865), spr. i Lye (Time).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009