1845 juli-september

Juli
1.-6. Adskillige Optegnelser til Grammatiken.
7.-12. Skrevet om Ringeriges og Hallingdals Dialekter.
13. Forberedelse til Afreisen. Under Opholdet i Næs læst adskilligt, som: Moralen og Politikken af Jouy. Nogle Hefter af Statsborgeren. Røverborgen og Ludlams Hule af Oehlenschlæger. Julius Liontor. Skillingmagazinetfor 1843. Endeel af Tusinde og een Nat.
14. Reist fra Næs til Gulsvig,
15. til Green,
16. til Braaten; den hele Vei (10 M.) tilfods, da det var vanskeligt at faae Skyds. Den Beslutning at reise Gjenveien over Enderudskoven blev forhindret ved Uveir.
17. Hvile og Forberedelse til Kristianiareisen.
18. Reist tilfods fra Braaten til Jonsrud (2 3/4). Erindringer: Hønefossen. Nordrehoug og Sletterne i Syd for samme. Sundvoldbroen. Krogkleiven. Krogskoven. Bærumsdalen. Meget varmt Veir.
19. Gaaet fra Jonsrud til Kristiania (2), hvor jeg ankom en Stund efter Middag. Den første jeg søgte efter, var Alstrup, som jeg endelig efter meget Omsvæv fandt i et Huus i Øvre-Voldgade. Talt med Student Iversen og med Velander. I Selskab med Alstrup besees Fæstningen og adskillige andre Steder. Logis hos Høker A. Petersen i Grændsen.
20. (9. Søndag e. T.) i Byens Kirke, hvor Præsten Bjørn prædikede til Høimesse og Kand. Halling til Aftensang. Beseet Byens Kirkegaard m.m.
21. i Thinget, hvor Toldtariffen behandledes. Talt med Mossige og Halkjelsvig. Cappelens Boglade. Efter Middag i Selskab med Alstrup i Tøien Have. Siden hos Prof. Holmboe paa hans Landsted. Leveret nogle skrevne Sager til Eftersyn.
22. hos Mossige og Ueland, siden i Thinget til Kl. 1. Derefter i Selskab med Alstrup i Slottet; siden en Stund hos Sjur Halkjelsvig (i Rødfyldgaden) og derefter atter i Thinget til Aften.
23. Hos Eiler Sundt fra Kl. 9 til 2. Siden talt med Stud. Leganger og i Selskab med ham i et Søbad. Efter Kl. 5 hos Prof. Holmboe paa Landstedet, hvor jeg nu fik mine Skrifter tilbage.
24. i Thinget (Odelsthing) til Middag. Siden lige til Aften hos Vesæt og Aga paa Hammersborg.
25. i Thinget; siden paa Bogladerne. Forgjæves søgt efter Prof. Munch. Cand. Unger var borte paa en Reise; Asbjørnsen ligeledes.
26. atter i Thinget. Efter Kl. 4 hos Prof. R. Keyser i Skippergaden. Det var overmaade fornøieligt at tale med denne Mand.
27. I det katholske Kapel (Mons). Efter Middag hos Alstrup og Iversen med Velander. Forberedelse til Afreisen.
28. Reist fra Byen til Jonsrud. Meget tungsindig. Alstrup fulgte mig et langt Stykke paa Veien.
29. Kom jeg tilbage til Braaten.
30. og 31. hvilet paa Braaten for at ordne en Deel Optegnelser. 
 
August
1.Reist fra Braaten til Engnæs (ved Randsfjord) 3 Mile. Regn. Veien over Moen til Berger var meget slet. Vandskyds fra Berger.
2. Reist med Vandskyds fra Engnæs til Tingvold i Land (5 1/2). Enkelte vakre Bygder ved Randsfjorden, men ellers intet mærkeligt.
3. (Søndag) Hvilet paa Tingvold. 4. begyndt Reisen til Valders; tilfods til Bruflat (omtr. 3 M.). Store Skove; Gaardene og tildeels Kirkerne ligge høit oppe i Aaskanterne.
5. Fra Bruflat til Strand (3). Ved Bruflat gaar Veien lige til Fjelds over besværlige Bakker, og derefter atter ned igjen (Tonaasen). Paa Søndre Side i Aurdal er en meget vakker Bygd.
6. Fra Strand til Gaarden Løken, en halv Miil ovenfor Slidre Kirke (1 3/4). Paa Løken tog jeg ind hos Lensmand Andersen, hos hvem jeg kom til at forblive de følgende [Dage]. Bekjendtskab med Kirkesanger Rudi.
7.-16. Paa Løken. Samlet valderske Ord; reenskrevet "Oplysn. om Sproget i Budskerud Amt"; reenskrevet en Deel Sagnsamlinger m. m. Et meget fornøieligt Ophold.
17. Reist i Selskab med Andersen til Røen Kirke, og derefter alene til Skydsstationen Strand (1 3/4). Meget tungsindig.
18. Spadseret fra Strand til Bruflat (3) og
den 19. derfra til Tingvold (3).
20. Reist fra Tingvold til Mustad i Vardal (2 1/4). Meget lange Bakker i Øst for Rødnæs og siden en meget bred Aas eller Fjeldryg. Paa denne hele Strækning vare vi omgivne af en tyk Taage der siden gik over til styrtende Regn. Noget sygelig. Næseblod.
21. Standset paa Mustad formedelst Uveir.
22. Mustad til Hæggenhaug i Ringsager (omtr. 1 1/2). Gaardene ved Mjøsen ere tildeels vakkre med Løvskov og smaa Bakker. Hvilet paa sidstnævnte Sted til den 28.; samlet endeel hedemarkiske Ord; plaget af Søvnløshed og Sygdom (Mathed, Hovedpine, stærk Sved). Læst noget af Hvitfelts Krønike.
28. Reist fra Hæggenhaug til Lillehammer (omtr. 4). Ringsager Kirke er en meget anseelig Bygning, ikke saa meget ved dens Størrelse, men ved det overordentlig høie smale Taarn.
29. Fortsat Reisen fra Lillehammer til Holmen (2 3/4). Lillehammer har ingen "Hammer", og ligger ikke ved Vandet, men et godt Stykke fra samme. Den bestaar af en Rad af Huse langs Postveien.
30. Fra Holmen til Oden (i Froen) 3 5/8. En Elv i en dyb Kløft ovenfor Holmen; en meget høi Bakke mellem Løsnæs og Elstad. Det sidste Skifte ligger langt nedenfor Veien. (En fed Madam.) Hundorp er en vakker Gaard.
31. Fortsat Reisen fra Oden til Solheim (3 5/8). Bedre Veie. Seet Sinklars Støtte ved Skydsskiftet Viig. 
 
September
1. Reist til Gaarden Formoe i Sell ( 1 Miil), hvor jeg fik Herberge hos Bonden Hans Andersen. Paa Veien betragtede jeg Stedet Kringen, og læste Inskriptionen om Skotternes Nederlag.
2. Ordnet adskillige Optegnelser.
3. Begyndt: Oplysninger om Almuesproget i Valders, Toten og Hedemarken. (Ordsaml. No 9).
4. Skrevet og afsendt til Morits Aarflot og Captain Daae. Meget koldt Veir.
7. og 8. Nyt Gjennemsyn af Hallagers Ordbog.
9. Begyndt: Anden Deel af Materialsamlingen (§ 141-206).
13. færdig. Talt med Provst Krag.
15.-16. Tillæg til Ordsamlingen af de kristiansandske Dial.
17. Begyndt: Forarbeider til Ordbogen, No 3, indeholdende den sidste Deel af Ordene under H. Færdig den 21.
22. Begyndt: Udkast til en Dialektlære.
24. Faaet Brev fra Morits [Aarflot], dateret d. 17.
28. I Sells Kirke hvor Gunnerus prædikede.
30. Færdig med Dialektlæren.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- «Statsborgeren», Chra. 1831-37, bladstyrar den kjende P. Soelvold.
- Victor Jouy: «Moralen anvendt paa Politiken», 1-2, oms. av O. Tommelstad, Chra. 1832-33.
- A. G. Oehlenschlæger: «Røverborgen, Syngespil», Kbh. 1814, og «Ludlams Hule, Syngespil», Kbh. 1814.
- [L. C. A. Berend:] «Julius Liontor. En Røverhistorie», oms. P. Schytte, Kbh. 1803.
- «Tusinde og Een Nat», 1-7, utg. G. J. B. Carstensen, Kbh. 1832-40.
- Gottfried Ignatius Montz (1813-68), frå Randerath, katolsk prest i Oslo.
- Student Iversen] den einaste stud. Iver­sen frå denne tida er Elling Iversen (1818-58), stud. 1843.
- Velander] truleg Peter Olof Welander (1813 - d. i 1870-åra), svensk språklærar, busett i Oslo.
- Nils A. Biørn (1807-87], 1840-50 hjelpeprest i Kra.
- Jørgen W.Cappelen (1805-78), bokhandlar i Kra.
- Arild Huitfeldt: «Danmarckis Rigis Krønicke», 1-2, Kbh. 1652.
- Ditlev B. Gunnerus (1806-72), spr. i Vågå.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009