1847 april-juni

April
1. og følg. Arbeidet paa Koncepter til Overgangsformerne.
2. I Frue Kirke, Adj. Essendrop.
4. (el. Paaskedag). I Domkirken. Kand. Moses. Megen Snee og Kulde i Helgen.
5. I Theatret "Emigrantens Reisevogn" opførtes. Indhold: Royalisten Marquis Savigny bliver efterstræbt af Terroristerne. Pascal, en Søn af hans Tjener Germain, forraader ham for at faae den Vogn, hvori han havde skjult sine Skatte; men Germain redder ham ved at paatage hans Uniform og lade sig henrette. Savigny følger ukjendt med en Troppeafdeling til Rhinarmeen; da denne kommer i Fare, redder han den ved at sætte sig i Spidsen for endeel Flygtede. Til Belønning herfor benaades han og bliver General. Slaget forestilles i sidste Akt.
17. Færdig med Koncepterne til Overgan[g]slæren.
18. I Theatret: Axel og Valborg (Hansen og Mad. Selmer).
23. I Theatret: Den sorte Domino. Sangen og Musiken gik meget godt. Mad. Haurovitz, som havde Angelas Rolle, blev fremkaldt.
28. I Theatret: "Romeo og Julie" af Shakespeare. Indhold: Julie, som er hemmelig viet til Romeo, skal tvinges til at ægte en Grev Paris. For at undgaae Brylluppet indtager hun en af en Munk tillavet Dvaledrik. Da Romeo træffer hende i Dvalen og troer at hun er død, indtager han Gift og døer for hendes Fødder. Da Julie strax derpaa vaagner, og seer at Romeo er død, dræber hun sig med en Dolk. Et rystende, med Voldsomheder og Mordscener opfyldt Stykke.
29. Færdig med Koncepterne til Stykket om Afledningsformerne. Et Besøg hos Bugge.
30. (Bededag). I Domkirken, Provst Angell.
 
Mai
1.til 9. Arbeidet paa Koncepterne over Afledningen og Sammensætningen.
10. Begyndt Reenskrivningen af Grammatikens anden Afdeling.
13. (Himmelfartsdag). I Frue Kirke, Adj. Essendrop.
14. Aftenen hos Vullum i Selskab med Sexe.
17. Megen Stads i Byen. Et Musikantfølge gik igjennem Gaderne om Morgenen. Eftermiddag Kl. 6 en stor Procession igjennem Gaderne fra Raadstuen til Toldboden, Torvet og Ilevolden; siden afvexlende Sang, Musik, Klavring, men fremfor alt Drik. To Luftballoner opstege, og et stort Fyrværkerie udførtes Kl. 11. Veiret var meget koldt med Storm og Sanddrev; alligevel var en uhyre Mængde Mennesker ude til langt ud paa Natten. Og en uhyre Mængde Drikkevarer skal ogsaa have gaaet til.
18. Færdig med Reenskrivningen af Grammatikens anden Afdeling (Overgangsformerne, til ß 114).
23. (Pintsedag). Fropræken i Frue Kirke, Essendrop. Talt med Ole Mork (som var paa en Mineringsreise).
29. Færdig med Stykket om Afledningen (til ß 180).
31. Aftenen hos Nannestad. Til Mad. Menne bortlaant 5 Spd den 28. Mai.
 
Juni
3. Færdig med Reenskrivningen af Grammatikens tredie Afdeling (Orddannelsen, til ß 200). De følgende Dage Koncepter til Subst. Flexion.
11. Modtaget 2. Hefte af Langes Tidsskrift. Besøg af Vullum.
13. Paa Lerkendal, hvor Arnstädt musicerede. Smukt Veir og meget Folk. I nogle Dage havde jeg været sygelig af Mathed og Brystsvaghed; ellers længere Tid meget sløv og uskikket til Arbeide, fornemmelig i Ugen fra 6. til 12.
14. Paa Dalsenget i Aftenselskab, som var foranstaltet i Anledning af Sexes tilstundende Afreise fra Byen. Mosling, som forestod Anretningen, havde skrevet en meget morsom Sang i Form af et Reisepas for Sexe. De øvrige Tilstedeværende vare: Vullum, Hauge, Berg, Skjelderup, Nannestad, Lindemann, Hirsch, Simonsen og Kand. Angell. Aftenen gik hen med Sang og Samtaler, mest ude da Veiret var meget smukt. Først hjem Kl. 2 1/2. Paa Bibliotheket, laant: Wieselgrens "Sveriges sköna litteratur". Første Hefte.
16. Det første Søbad (Ved Ilen). Gjenvundet Friskhed.
17. Modtaget 3. Hefte af Langes Tidsskrift.
20. I Bakke Kirke, hvor den nyskomne Præst Essendrop (Broder af Adjunkten) prædikede.
23. Færdig med andet Hefte af Grammatiken (ß 239), som jeg derpaa leverede Bugge til Eftersyn. Om Aftenen megen Lystighed paa alle Sider af Byen, Brænding, Skyden o. s. v.
24. Færdig med Afsnittet om Subst. Bøining (til ß 242).
25. Modtaget hos Bugge hans Indbydelsesskrift i Anledning af Examen ved Latinskolen (Om det græske Theatervæsen).
28. I Realskolen, hvor Hauge holdt Examen i Engelsk.
29. I Latinskolen. Examen i Tydsk af Skjelderup. Eftermiddag i Realskolen, hvor Angell examinerede i Tydsk.
30. Færdig med Koncepterne til Afsnittet om Adj. og Pron. Megen Støi og Uro i Byen i Anledning af Markedet.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Sophie Haurowitz, dansk sksp., i Trh. 1844-47.
- Lindemann] uvisst kven, kanskje Peter Tangen Lindeman (1810-88), frå 1844 lækjar i Trh.
- Carl Ludvig Simonsen (1818-1907), danskfødd lærar i Trh.
- Theodor G. A. Angell (1824-1902), c. theol. 1845, lærar i Trh., 1849 prest.
- Peter Wieselgren: «Sveriges sköna litteratur», 1-5, Sth. 1833-49.
- Bernhard L. Essendrop 1812-91), spr. i Bakklandet, seinare stiftsprost i Trh.
- Indbydelsesskrift] F.M.Bugge: «Træk af Tragodiens ældste Historie», Trh. 1847 (490 med dedikasjon).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009