1847 januar-mars

Januar
1. I Frue Kirke (Trondhjem), hvor Præsten Angell prædikede. Om Aftenen i Theatret, hvor "Maskeraden", af Holberg blev opført.
2. Færdig med Halvaarsberetningen til Selskabet.
4. Besøgt Kandidat Hauge.
5. Færdig med Indførelse i Udgiftsbogen og Dagbogen for det forløbne Aar.
6. Om Aftenen i Frue Kirke, hvor der blev holdt Missionsfest. Indgangstale af Adj. Essendrop og Prædiken af Præsten Fergstad fra Størdalen.
12. Tilbageleveret Bopps vergleichende Grammatik, som jeg i de sidste Uger havde gjennemgaaet og gjort enkelte Uddrag af.
14. Færdig med min Sagnsamling. Siden gjennemgaaet en Deel af "Norges gamle Love".
18. Begyndt paa en Exempelsamling til Grammatiken. Megen Kulde og derfor vanskeligt at skrive.
19. Faaet Brev fra Morits Aarflot, dateret 11. Januar.
21. Hos Bugge for at omtale det grammatikalske Arbeide. Skrevet en Plan for Grammatiken, som jeg siden overleverede Bugge. Følgende Tid fortsat Exempelsamlingen.
31. I Hospitalskirken, hvor Storm prædikede. Ofte Anledning til ∆rgrelse formedelst Medlogerendes Drukkenskab og deraf følgende Optøier i Huset.
 
Februar
1. og følgende. Fortsat Exempelsamlingen.
7. Om Aftenen hos Kandidat Vullum (efter Indbydelse).
11. Talt med Lars Ringdal fra Aalesund. Overleveret ham det nye Hefte af Videnskabsselskabets Skrifter. Skrevet og medsendt et Brev til Lensm. Neergaard.
12. Færdig med Exempelsamlingen.
14. I Theatret: Den pantsatte Bondedreng af Holberg; derefter Kong Salomon og Jørgen Hattemager.
15. Færdig med Optegnelser af Norges gamle Love, og med den femte Samling af Optegnelser til Sprogkundskab. Hos Nannestad modtog jeg Prøveheftet af Langes Tidsskrift for Videnskab og Lit.
16. Laant paa Bibliotheket: Det tredie Bind af "Nor".
18. Faaet min Plan for Grammatikentilbage fra Bugge med en Skrivelse i den Anledning. Derhos modtaget 4 Grammatiker, nemlig: Beckers ausf¸hrliche deutsche Grammatik, Kr¸gers, Billroths og Madvigs latinske Grammatiker.
19. Seet paa en Kunstforestilling af Johansen.
21. I Theatret, hvor "Elverhøi" blev opført.
23. Faaet tilsendt en inderøisk Ordsamling med en Skrivelse fra Toldkasserer Schult. Om Afteneni Selskab med Berg og Mosling hos Sexe.
25. Angreben af Sygdom, fornemlig Snue, der dog snart gik over. Bange for den her i Byen gaaende Halssyge.
27. Færdig med Optegnelser af Beckers Grammatik, som jeg med Flid havde gjennemgaaet.
 
Marts
2. Om Aftenen hos Nannestad. Leveret O. Sommer 30 Spd., hvoraf 21 for de forløbne 3 Maaneder, og 7 for den tilstundende Maaned, eller indtil videre som Laan.
3. Tilbageleveret de føromtalte Grammatiker til Bugge.
5. Begyndt Koncepterne til det norske Almuesprogs Gramm.
6. Hos Bugge for at omhandle Planen for Grammatiken. Laant den nye Udgave af Edda.
7. I Theatret, hvor "Sylphiderne" blev opført. Smuk Musik og praktfuld Dekoration. Mayson, som havde oversat Stykket og malet Dekorationerne, blev fremkaldt.
13. Anskaffet den nysudkomne oldnorske Grammatik af Munch og Unger.
14. I Theatret i Selskab med L. Ringdal, som nu andengang opholdt sig i Byen. Det var atter "Sylphiderne" som opførtes.
15. Skrevet Brev til Maurits Aarflot og sendt ham et Hefte af Videnskabsselskabets Skrifter med L. Ringdal.
18. Bekostet Indbinding paa Nyerups Literaturlexikon. Forhen ogsaa paa Fayes Sagn, Rasks Læsebog, Moes Biografier, Korsaren, Munchs Gudesagn, og Peer Paars (ialt 1-72).
21. I Theatret: 1) Møllen i Marly, 2) Fristelsen (et godt Stykke), 3) Intrigerne; hvert Stykke een Akt.
22. Begyndt Reenskrivningen af Lydlæren.
26. Færdig med Første Deel: Om Lydforholdene (60 ßß).
28. I Theatret: Den første Kjærlighed, een Akt; derefter Regimentsbørnene i to Akter. I det sidste Stykke spillede E. Hansen (fra Bergen) fortræffeligt.
29. Hos Storm og siden hos Schwach for at faae Anviisning paa Stipendiet for det forløbne Halvaar.
30. Talt med Bugge og leveret ham efter hans Anmodning den færdige første Deel af min Grammatik.
31. Faaet Anviisning paa Stipendiet, og derefter modtaget samme hos Apotheker Balsløw med 75 Spd. Stille Liv i de forløbne Maaneder; ingen Selskaber og ingen Besøg af Bekjendte.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Sivert A. Fergstad (1813-85), res. kap., seinare spr. i Stjørdal.
- «Nor», bd. 3, Chra. 1844 (sjå merkn. til dagbok, 21.12.1844).
- Karl Fr. Becker: «Ausführliche deutsche Grammatik», Frankf. a.M. 1836.
- G. T. A. Krüger: «Grammatik der lateinischen Sprache», Hannover 1842.
- Joh. G. F. Billroth: «Lateinische Schulgrammatik», Lpz. 1834.
- J. N. Madvig: «Latinsk Sproglære», Kbh. 1841, og «Det latinske Sprogs Formlære», Kbh. 1844.
- J. F. Johansen syner «Theater à la Plastik» med pantomimer, klovnestykke m. m.
- Sven T. W. Mosling (1818-97), lærar ved Trh. realskule, 1859-75 bibliotekar i VS.
- Edda] sjå dagbok, 26.11.1847.
- P. A. Munch og R. C. Unger: «Det oldnorske Sprogs Grammatik», Chra. 1847.
- E. Hansen] truleg Edvard Hansen (1820-74), dansk sksp. og songar.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009