1848 juli-september

Juli
1. Færdig med Heftet No. 3 (til Bjørk). Besøg af Wefring. Optegnelser for det afledne Fjerdingaar.
4. Vise om Skanaven.
9. I Kirken: Prædiken af Seip. Siden hos Neergaard.
10. Færdig med 4. Hefte (til Brok). Faaet Landstads Viser.
14. Gjennemgaaet de tellemarkiske Viser.
17. til 21. Skrevet Anmeldelse af Norske Viser og Stev. Færdig den 21. Ikke rigtig frisk.
23. Færdig med et Brev til Landstad angaaende Viserne.
25. og følg. Travlhed med Slutningen af B. Færdig med 5. Hefte (til bær) og siden med B.
 
August
1. Fortsættelse med Bogstav D i Ordbogen.
3. Faaet den nye Udgave af Kongespeilet. Besøg af Keyser. Talt med Leganger.
6. Skrevet Brev til Morits [Aarflot] med Sjur Halkjelsvig.
8. Færdig med 6. Hefte (til dregjen).
10. Faaet 4. Hefte af Langes Tidsskrift. Noget sygelig.
12. Færdig med D (215).
13. Talt med Niels Dahl.
15. Færdig med 7. Hefte (til einstaka).
18. I Banken at vexle.
19. Færdig med E (243). Læst Rigsdalersedelens Hændelser af Heiberg.
22. Unger hjemkommen. Begyndt paa F.
24. Færdig med 8. Hefte (til faa).
26. Tilstede ved Storthingets Opløsning. Megen Høitidelighed. Siden med Trønnes i Tøien. Spektakler.
27. Et Besøg hos Byfoged Lysholm. Udlæst Kongespeilet.
28. Optegnelser af Lovenes 2. Bind og af Kongespeilet. Afskeed med Vesæt.
31. Faaet at læse Strengleikarne og Elis Saga.
 
September
1. og følgende. Fortsættelse af Ordbogens 9. Hefte.
4. Optegnelser af Strengleikarne. Aftenen i Selskab med Unger hos Munch paa Taasen.
5. Færdig med 9. Hefte (til fleine). Faaet Brev fra Landstad angaaende Kjæmpeviserne. Faaet at læse Barlaams Saga, samt Flores og Blankeflur.
9. Faaet tilsendt fra Arwidson: Katalog over islandske Haandskrifter i det kgl. Bibliothek i Stockholm. Til Gjennemsyn faaet Christies Ordsamling.
11. Optegnelser af Barlaams Saga, et i flere Henseender mærkeligt og mesterligt Værk. Faaet til Gjennemsyn de to første Aargange af Sivert Aarflots Landboblad.
15. Faaet hos Unger den første Deel af "Svenska Medeltidens Bibelarbeten".
16. Færdig med 10. Hefte av Ordbogen (til fotlaus). Faaet et trykt Prøveblad af Ordbogen.
22. Besøg af R. Olsen i Anledning af de norske Ordsprog.
24. I Theatret: l) Kong Renés Datter, 2) Johan fra Paris.
26. Færdig med 11. Hefte (til færug).
27. Færdig med F (Side 354). Gjennemseet Christies Ordsamling. Denne Samling er meget stor, men en betydelig Deel af Ordene ere anførte i forskjellig Form paa to eller flere Steder; mange Ord ere optagne efter Hallager og flere, nogle synes dannede efter Islandsk og Svensk. Jævnførelse med andre Sprog er meget brugt. Stedsangivelse mangler.
29. Skrevet og afsendt et Brev til Trondhjem angaaende Ordbogens Trykning. Medsendt Prøveblad og meddeelt Opgivelse fra Bogtrykker Werner.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Mads Iver Wefring (1819-94) frå Vevring, lekpreikar, c. th. 1847, seinare prest, gav I. Aa. målføreopplysningar.
- Hans Chr. C. Seip (1812-72), pers. kap. i Oslo, etter 1855 prest ymse stader.
- Nils N. Dahl (1806-54) frå Tresfjorden, prest og stm.
- Peter Anders Heiberg: «Rigsdaler-Sedlens Hændelser», 1-2, Kbh. 1789-93.
- Henrik Lysholm (1790-1860), byfut i Trh., stm.
- «Strengleikar eða Lióðabók», utg. av R. Keyser og C. R. Unger, Chra. 1850. I. Aa. fekk fyrst sjå ms.
- Elis Saga] truleg etter den nedannemnde A. I. Arwidsson's «Förteckning».
- «Flores og blanzeflor», utg. ved G. E. Klemming, Sth. 1844 (187).
- Adolf I. Arwidsson: «Förteckning öfver Kgl. bibliothekets i Stockholm islandska handskrifter», Sth. 1848 (1600).
- «Svenska medelstidens bibel-arbeten», 1-2, utg. ved G. E. Klemming, Sth. 1848 (368-69).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009