1850 april-juni

April
1. Læst Wilhelm Tell, af Schiller. Regnskab for Qvartalet. Udg. 39-6. Bh. 330-60. Tilg. og Forskud: 76-12.
2. I Theatret: Hakon Jarl med Prolog af J. Moe. Mindefest for Oehlenschläger. Prægtigt Scenerie.
4. Skrevet Brev til M. Aarflot og til L. Barstad. Afsendt den følgende Dag tilligemed en Kvittering til Trondhjem.
6. Begyndt paa et Gjennemsyn af Ordbogen for at gjøre Tillæg og Rettelser.
8. Hos Unger faaet en Leipziger Udgave af Shakespeares Værker.
11. I Theatret: Fjeldeventyret (Rosenkilde og Hagen, Md. Rosenkilde og Jfr. Fjeldsted). Forhen kjøbt Stykket. De følgende Dage noget sygelig og tungsindig.
15. Korrektur af 34. Ark (til Tust).
17. Kommen til Midten af Ordbogen med Gjennemsynet. Ikke rigtig tilpas. Kjøbt Kalischs Kalender.
20. I Theatret: Charlotte Corday; og Frierens Besøg. Gode Stykker.
23. Faaet første Hefte af Langes Tidsskrift. Nye Testamentei Lommeformat.
25. Sluttet Gjen­nemsynet af Ordbogen med S.
Den 27. Besøg hos Lange og Unger.
29. Korrektur af 35. Ark (til undersam). Begyndt paa en Ordning af Tillæggene til Ordbogen.
30. Hos Beichmann og Lange. Læst i Maaneden: Wilhelm Tell, Hamlet, Blochs vesterjydske Dialekt, Leems Nomenclator, Merry wives of Windsor.
 
Mai
1.Optegnelser af Tillæg og Trykfeil i Ordbogen.
4. Kjøbt Værket: Christiania og Omegn.
6. Korrektur af 36. Ark (til Varnagle).
7. I Theatret: Soldaterløier; Den første Kjærlighed; og Til Sæters.
10. Begyndt at reenskrive Tillæggene. Kjøbt Ritgjörðir til Édda.
13. Korrektur af 37. Ark (til Vesl).
14. Afsendt Brev til Trondhjem, ang. Ordbogens Slutning. Svag i Hovedet af Arbeide og Vaagen. Stor Brand i Pilestrædet.
16. Faaet Merlinsspá hos Unger. Kjøbt Runa for 1849.
20. I Theatret: Tonietta.
21. Korrektur af 38. Ark (vællærd). Paa Bibliotheket for at see Flora norvegica.
25. Fortsat med Tillæggene. Prahls nye Atlas.
27. Korrektur af 39. Ark. Besøg hos Holmboe og Keyser. Kjøbt The Vicar of Wakefield.
29. Begyndt paa den sidste Reenskrivning af Fortalen. Det første Søbad.
30. Faaet Afregning fra Feilberg og Landmark for Grammatiken med 50 dl. I sidste Aar var solgt 112 Expl. Usolgt 109 Expl.
31. Korrektur af  40. Ark (Slutningen af Ordbogen). Megen Travlhed for at blive færdig. Læst i d. M. Pericles af Shakespeare. Laales Ordsprog. Viborgs Plantenavne. Gisle Sursons Saga. Félagsrít for 1849, m. m. Meget frisk, undtagen i Ansigtet. 
 
Juni
1. Fortsat med Fortalen.
3. En Udflugt til Taasen.
5. Læst Slutningen af Vicaren.
Den 8. Faaet Leems lappiske Grammatik, og kjøbt Rydqvists Svenska Språkets Lagar.
10. Sluttet Fortalen til Ordbogen. Høitidelighed ved Bekrandsningen af Spiret paa Bykirkens nye Taarn.
12. Brev fra Trondhjem ang. Ordbogens Titel.
14. Skrevet Brev til Trondhjem, ang. Bogens Slutning. Første Korrektur af Fortalen, hvori meget blev udeladt.
15. Paa Navratils anatomiske Musæum (Fostere, Misfostere, Skeletter, Voxlegemer, Sygdomme, Fødsler o.s.v.).
17. Ordnet Levninger af Optegnelserne til Ordbogen.
19. Hos Keyser med anden Korrektur af Fortalen. Studeret et Døgn paa en Linie i samme. Faaet den norske Historie fra Orkenøerne (udkommen som Program).
21. Begyndt paa Tabeller over Lydforholdet. Besøg af Asbjørnsen.
22. Tredie Korrektur af Fortalen. Vakker Jonsokhelg.
27. Faaet Lindemanns Beretning om hans Reise i Valders. Megen Badning. Uregelmæssig Søvn og tildeels Mavesyge.
28. Faaet de færdige Expl. af Fortalen. Hos Holmboe, Keyser og Grøndahl.
30. Ordbogen henligger færdig, da Brev fra Trondhjem ikke endnu er kommet. Mathed og ustadig Helbred; tildeels stærk Rødhed i Ansigtet. Læst den Islandske Familieret m. m.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- «Prolog ved «Hakon Jarls» Opførelse efter Oehlenschlägers Død», prenta i J. Moe: «Samlede Skrifter», bd. 1, Kra. 1877, s. 390-93.
- W.Shakespeare: «The Plays and Poems», Lpz. 1833 (1478).
- Adolf Rosenkilde (1816-82) dansk sksp. ved Kra. Teater (til 1850), gift med sksp. Anna R. (1827-85), f. Paasche.
- Kalischs Kalender] «Humoristisch-satirischer Volks-Kalender», utg. ved D. Kalisch, Berlin 1850 ff. (2018-23).
- Beichmann] uvisst kven, kanskje Ulrik Fr. Beichmann (f. 1815), militærkaptein.
- Jørgen V. Bloch: «Nogle grammatiske Bemærkninger om den vesterjydske Dialect», Horsens 1837.
- Knud Leem: «En lappesk Nomenclator», Kbh. 1756.
- «Christiania og Omegn», utg. av Chr. Tønsberg, Chra. 1850.
- Ritgjerðir] står i R. Rasks utg. Sth. 1818 (sjå dagbok, 14.4.1846).
- «Merlinus spá», prenta i «Annaler» 1849 (sjå 2100).
- R. Dybeck: «Runa», Sth. 1849-50 (612-13).
- Flora norvegica] av J. E. Gunnerus.
- Georg C. Chr. Prahl: «Almindelig Norsk Skole-Atlas», Chra. u. å.
- O. Goldsmith:  «The Vicar of Wakefield», Lpz. og Chra. 1850 (1468).
- Laales Ordsprog] «Peder Lolles Samling af danske og latinske Ordsprog», ved R. Nyerup, Kbh. 1828 (etter utg. frå 1506).
- Erik Viborg: «Forsøg til systematiske danske Navne af indenlandske Planter», Kbh. 1793.
- «Tvær søgur af Gísla Súrssyni», ved K. Gislason med «en Forklaring over Qvadene» ved Sveinbjørn Egilsson, Kbh. 1849 (189).
- Knud Leem: «En lappisk Grammatica», Kbh. 1748 (525).
- J. E. Rydqvist:  «Svenska språkets lager», 1-5, Sth. 1850-74 (348-52).
- den norske Historie fra Orkenøerne] «Symbolæ ad historiam antiquiorem rerum Norvagicarum», utg. ved P. A. Munch, Chra. 1850 (564).
- L. M. Lindeman: «Indberetning» frå ei ferd 1848, i «Universitets- og Skoleannaler», 2. R., V, s. 481-510 (1211).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009