1850 juli-september

Juli
1.Regnskab for Qvartalet. Udg. 39 - 40. Bh. 346 - 20. Tilg. 65 - 12, foruden hos Boghandl, omtr, 40-//.
3. Faaet Brev fra Trondhjem af 28. Juni, ang. et Salg af Ordbogen. Forhandlinger med Feilberg, Cappelen og Dybwad.
5. Stort Brev til Trondhjem ang. Forespørgselen om Ordbogens Salg. Indstændig fraraadet paa Grund af de smaa Tilbud.
8. Atter paa det anatomiske Musæum.
9. Færdig med Registeret over Lydforholdene i de norske Ord. Faaet hos Dybwad "Gamla Reglo aa Rispo". En Spadseretuur til Oskarshall.
12. Faaet tilsendt Grøttings Ordsamling. Indført Kopier af Breve.
15. Hos Lægen Voss i Anledning af det førnævnte Udslæt i Ansigtet. Begyndt at bruge Medicin.
17. Faaet to Breve fra Trondhjem, det ene om Ordbogens Overdragelse til en Boghandler, det andet med en Forespørgsel fra Kirkedepartementet om mine Planer for Fremtiden.
18. Afsendt tyve Expl. af Ordbogen med Pakkeposten til Trondhjem. Forsøg til en ny Ordning af de norske Ordsprog.
20. I Styrtebadet ved Sagene. Meget stærk Varme.
22. Begyndt Omskrivning af Ordsprogene. Ondt i Halsen.
23. Modtaget 10 Expl. af Ordb. heftede hos Beck.
24. Ordbogen averteret i Aviserne, Hos Asbjørnsen, og forhen hos L. Daae og J. Udvig med et Expl.
26. Opsat at skrive til Trondhjem paa Grund af Upasselighed.
27. Færdig med Ordsprogene. Etterstads Krudtmølle sprungen.
30. Afsendt to Breve til Trondhjem, det ene angaaende Ordbogens Indførelse i Boghandelen, det andet om mine Planer til Fortsættelse af Sprogarbeidet. Besøg af Præsten Storm. Kongefamiliens Ankomst til Byen, Kl 1 1/2.
31. Besøg af Landstad. Siden af Unger, hjemkommen fra Søndhordlehn. 
 
August
1. Optegnelser af Grøttings Ordsamling.
Den 3. færdig.
5. Begyndt en Samling af Ord som mangle i Ordbogen. Faaet Indbydelse til Souper paa Slottet.
7. Paa Universitets-Bibliotheket med en Grammatik og en Ordbog. Modtaget andet Hefte af Langes Tidsskrift.
8. I Theatret: Elverhøi. Ingen af Kongefamilien tilstede.
12. Forberedelse til en Reise til Søndmør. Meget tungsindig.
14. I Banken, hos Bugge og hos Voss.
15. Færdig til Reisen. Leveret til Unger: Sdm. Beskrivelse, m. m. Til Trønnæs: Haldorsons Ordbog, Meyers do, Molbechs Dialektordbog, Diplomatarium og Freunds Ordbog.
16. Reist fra Kristiania til Eidsvold (6 Mile). Stærk Varme og meget Støv paa Veiene.
17. Fra Eidsvold til Lillehammer med Dampbaad (10) og derfra til Baadstød (3). Modvind og flere Hindringer saa at det ved vor Ankomst til Moshuus var ganske mørkt. Forkjølet af den brade [!] Overgang til Kulde.
18. Fra Baadstød med Damp til Elstad (2 1/2), og derfra til Viig (3 1/4; i alt 5 3/4). Begyndelse til en Sygdom.
19. Meget syg og derved hindret fra at reise. Om Natten angreben af en frygtelig Diarrhee og desuden svag i Hovedet af Søvnløshed, saavel i denne som de forrige Nætter.
20. Fremdeles syg. Diarrheen standsede men efterfulgtes af et Tilfælde i Stolgangen, som voldte megen Smerte og tillige en fuldkommen Stoppelse. 2. Afreist i syg Tilstand fra Viig og ankommen til Laurgaard (3 1/4). Inde paa Formo. Besluttet at reise til Doktoren i Vaage for at søge Raad.
22. Afreist til Doktor Reymert i Vaage (2 1/4), hvor jeg forblev den følgende Dag. Brugt Medicin. Tilfældet ansees foraarsaget ved Tilløb af Blod.
24. I Bedring. Reist tilbage til Laurgaard (2 1/4).
25. Reist fra Laurgaard til Hollager i Lesja (4 M.). Endnu daarlig Helbred. Traf sammen med L. Daae paa Hollager.
26. Fra Hollager til Nystuen (4 3/8). Noget bedre. Koldt Veir med Snee i Fjeldene. Lesja er et bredt og aabent Dalstrøg med et stille Vanddrag og vakkre Gaarde.
27. Fra Nystuen til Veblungsnæsset (4 1/2). Kulde og Regn. Romsdalen er meget trang med frygtelige Fjelde. Omegnen af Næsset er meget vakker.
28. Fra Veblungsnæs til Ørskog og Solnor (6 M.). Meget syg især paa Reisen over Fjorden.
29. og følgende Dage i Rolighed paa Solnor. De første Dage sygelig, siden efterhaanden bedre. Talt med Arnet, Follum, Selmer og flere. Læst "Major Müllers Dotter" m. m. 
 
September
1. til 6. Fremdeles paa Solnor. Stadigt Uveir, som gjorde det næsten umuligt at reise. Friskere.
7. Afreist fra Solnor til Steennæs i Ørsten (5 M.). Godt Veir. Fra nu af ganske frisk.
8. (Søndag). Fra Steennæs til Ørstevig med Kirkefolket. (1). Talt med mangfoldige gamle Bekjendte. Om Aftenen til Aasen. Følgende Dag længe i Indre-Hovden.
10. Paa Egsæt.
11. Ude paa Fiskerie.
12. En Udflugt til Rødsæt og Halkjelsvig samt Præstegaarden.
Den 13. i Besøg hos Klokkeren i Ørstevig.
15. Til Voldens Kirke og derfra til Aurstad, hvor jeg forblev i tre Dage. Ubeleilig Tid formedelst Kornskuren.
19. Tilbage til Rødsæt, Egsæt og Aasen.
22. Forberedelser til en Reise til Trondhjem for at hente noget efterstaaende Tøi med mere. Paa Egsæt. Et Brev fra M. Landmark. Ganske frisk indvortes, ogsaa temmelig fri for det foranførte Tilfælde i Ansigtet.
23. Reist med Leilighed til Aalesund. Ustadigt Veir. Herberge hos M. Brudevold.
24. Besøg hos Andersen, Dravløs og fl. Intet at bestille.
25. Middag hos Andersen. Faaet Billet til Dampbaaden.
26. Reist med Skruedampbaaden "Gler" fra Aalesund til Kristianssund. Godt Veir og stille paa Hustadvigen.
27. Fra Kristianssund til Trondhjem. Stærk Modvind paa Trondhjemsfjorden. Seent fremkommen. Logis hos O. Sommer.
28. Besøgt Præsten Storm, Berg, Nannestad, Udbye og flere. I Banken med endeel gamle Penge.
29. (Søndag). I Domkirken: Widerøe. Lidt upasselig. Opsat Tilbagereisen til næste Damp, formedelst Tidens Korthed.
30. Hos Bugge og Udbye.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- « Gamla Reglo aa Rispo»] sjå merknad til Br. nr. 138.
- Rasmus R. Arnet (1809-94) spr. i Veøy.
- Lars O. Follum (1822-1905), lækjar i Ålesund 1846-56.
- Selmer] truleg Nils Vibe Selmer (f. 1820), løytnant 1853, busett i Volda.
- [Wilhel­mine Stålberg:] «Major Müllers dottrar», Sth. 1845 (dansk oms. same år).
- Klokkeren] Anders Velle.
- Martin J. Brudevold (1815-84), kjøpmann i Ålesund.
- Dravløs] Lars Anderson Drabløs, frå Dalsfjorden, haugi­anar.
- Iver Olaus Widerøe (1824-1916) c. th. 1847, 1849-51 huslærar i Stadsbygd, seinare spr. ymse stader.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009