1864 oktober-desember

Oktober
1. Vedholdt med Ordregisteret, begyndt paa K.
2. Meget koldt.
3. Votter 40 s.
4. Færdig med K. Penner 30 s.
5. Vedholdt.
6. Færdig med L. Klingenberg: Burkel.
7. Frugtudstilling paa Børsen.
8. Atter paa Børsen. Færdig med M.
9. Hos Velle. Keyser er død.
10. Ferdig med N. Øiensvaghed.
11. Færdig med O.
13. Færdig med R.
14. Større Kulde. Øiensvaghed.
15. Frost og Øiensvaghed.
16. Hos Velle.
17. Ude at see paa Værelser. Vertinden 15 dl.
18. Naaet til Side 200.
20. Mørkt Veir. Øiensvaghed og Dott for Ørene. Staalpenner 11 s., Lys 7.
21. Stor Storm. Øresus.
22. Færdig med S.
23. Friskere. Hos Ross.
24. Vedholdt.
26. Færdig med T.
28. Faaet Eyrbyggja Saga fra Möbius. Lys 7.
29. Færdig med V. Faaet Diez’ Ordbog.
30. Længe hos Velle.
31. Færdig med Ordregisteret. Frost og Uhygge. Inde hos Vinje. 
 
November
1. Sammenstillinger til Ordbogen. Paa Vinjes Foredrag paa Universitetet, 36 s.
2. Besøg af Sexe; faaet hans Afhandling om Folgefonn.
3. Sammenstillinger. Klingenberg med Hansen, 16.
4. Syg af Forkjølelse og kun lidet ude. Stærkt Sneefald. Ellers megen Stads at see for Jubelfesten.
5. Friskere.
6. Hos Guldsmed Hansen.
7. Oplag til "Smaa Optegninger til en ny Ordbog".
8. Kulde. Læst i Diez.
10. Lidet udrettet.
11. Hos Unger.
12. Optegnelser af Diez.
13. Hos Ross.
14. Optegnelser.
16. Indbinding af Ordregisteret, 32 s.
17. Begyndt paa Optegninger til Ordbogen.
18. Vedholdt.
19. Bløyta. Kostpenge 15 dl.
20. Hos Nielsen.
21. Optegnelser vedholdt.
22. Talt med O. Sommer.
23. Vedholdt med Optegnelser.
24. Hos Sexe.
26. Kommen til Midten af Optegningerne. Stort Rennedriv.
27. Uføre.
28. Fortsatmed Optegnelser.
29. Nyt Hefte af Diplomatariet l dl, 60.
30. Endda ikke seet nogen Leilighed til at flytte. Af og til lidt tung i Hovedet, ellers frisk. 
 
December
1. Vedholdt med Optegninger. Bløyteveder.
3. Færdig med "Optegninger til en ny Ordbog". Faaet de udkomne 5 Hefter af Rietz’s Ordbok öfver Svenska Almogespråket.
4. Hos Skjegstad.
5. Gjennemsyn af Rietz. Lys 24.
6. Gjennemsyn af Rietz’s Ordbok. Ellers lidet udrettet.
8. Ordning af Ord til Efterspørgsel. Hos Ross. Meget frisk.
10. Endda mildt Veir.
12. Besøg af Hveding.
13. Begyndt paa: "Talar fyre tome Stolar".
16. Gaaet længe med Asbjørnsen.
17. Kaupskap: Kjole 8 dl, 96. Vest 2 dl. Lys 24. Komisk Kalender 32.
18. Længe hos Velle.
19. Hos M. Trøan.
20. Færdig med Stykket om Fridomen.
22. Hos Unger. Afsked med Kinck.
23. Stærk Kulde.
24. Kjøbt Hard Times, 44. Irvings Sketchbook, 44. Dagenes Perle m. m. af Tiggerboghandleren, 48 s. Hjemme Julaften.
25. I Kirken: Domaas. Længe hos Velle. Taageveir.
26. Taage med mindre Kulde.
27. Flittig Læsning.
29. Udlæst Hard Times.
31. Aften hos Alstrup sammen med Klokker Thoresen, Kand. Hansen og Spjeldnæs. Dansk Folkekalender 33. Almanak 6. Lys 24. Kaf. 6.  
 
Utredninger i 1864 .
Januar. Omskrivninger i Slutningen af Grammatiken. Tillæg til samme. Aarsberetning (21.). 
Februar. Slutning og Register til Gram. Fortale. Reenskreven (9.-22.) og forbedret.
Marts. Grammatiken afsluttet; Færdig fra Trykkeriet den 26. Register over Slutningsord.
April.Ordninger til Ordregisteret. Et Ordregister med Forklaringer begyndt, men siden opgivet. Optegninger af P. Claussøn, Ramus, Jessen; siden af Landstads Visebog og Folkevennen.
Mai. Tillæg til Ordbogen, samlede i eet Register (begyndt). Optegninger af Pontoppidans N. Naturhistorie og af Dorothea Engelbrechtsdotter.
Juni. Tillæg til Ordbogen, færdigt (11.). Optegninger af Bulls Beskrivelse over Nordmør.
Juli. (10.) En Reise til Ringerige, Hallingdal, Sogn, Voss og Bergen. Samlet enkelte Ord i Lærdal og paa Vossevangen. Forøvrigt lidet udrettet.
August. Hjem af Reisen (6.). Udfyldning i Ordsamlingerne. Vedlæg til Ordbogen, af prentede Skrifter (i et nyt Register) begyndt.
September.Vedlæg til Ordbogen, sluttede (d. 4.). Ordsamling af ældre Digtere, især P. Dass. Ellers af Æventyrene, Fayes Folkesagn og Nyhedsbladet. Nyt Ordregister begyndt ( l5.).
Oktober. "Ordregister for der norske Maal " (Fuldstændigt uden Forklaringer). Vedholdt og sluttet (270 Sider).
November."Optegninger til Ordbogen", samlede i eet Register (næsten sluttet). Optegninger af Diez Ordbog.
December. Optegninger til Ordbogen, sluttede. Ordning af Optegninger. "Talar fyre tome Stolar."
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- «Eyrbyggja Saga», utg. G. Vigfússon, Lpz. 1864 (185).
- Fr. Diez: «Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen», 1-2, Bonn  1861-62 (478-79).
- Vinjes Foredrag] om Sverike.
- S. A. Sexe: «Om Sneebræen Folgefon», Chra. 1864 (784).
- Jubelfesten] for unionen med Sverike.
- J. E. Rietz: «Ordbok öfver svenska allmoge-språket», Lund 1867 (330).
- Ch. Dickens: «Hard Times», Lpz. 1854 (1465).
- G. Crayon: «The sketch book», Lpz. 1843 (1459).
- «Dagenes Perle» [ved P. M. Pettersen], Chra. 1850.
- Kand. Hansen] truleg den førnemnde J.V.Hansen.
- Nils Spjeldnes (1841-1918), frå Lindås, teiknelærar.
- «Folkekalender for Danmark», ymse årg. (2015-16).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009