1884 januar-mars

Januar
1. Riimskodde og stort Riimlav. Besøg af A. Hovden.
2. Besøg af Jfr. Zwilgmeyer. Central (atter aabnet).
3. Optegnelser. Benzon: Danske og franske Ordsprog: 1,50. Vertinden for f. M. 88 Kr. En Tigger-Musikant: 50 Ø. Frostværk i Fingrene.
4. Større Kulde. Besøg af Stef. Jonasson, overladt ham 10 Kr.
5. Seet "Kong Alf" gaae af Stabelen.
6. Hos Ross. Tyroler Koncert paa Klingenberg. Sneefald.
7. Optegnelser. Atter hos Ross. Inde hos Hansen.
8. Sneeveir.
9. Tiggende Smedal bortviist.
10. Tyk Skodde. I Sparebanken (10 321).
11. Udkast til Breve. Et Fest-No. af Illustrierte Zeitung (Luther): 1,20. Askers Salon. Tunghed i Hovedet.
12 Brev til Isak Vederhuus (om et Navn).
13. Hos Belsheim.
14. Skodde og Mørke.
15. Betalt Fedraheimen.
16. Besøg af Jfr. Zwilgmeyer.
17. Emnet paa Beretning.
18. Brev fra Kirkedepart. (om Eftersyn paa Oversættelse). Billet fra Studentersamfundet. Berghaus: Sprachschatz (21): 1,50. Blæk.
19. Udkast til Beretning. Brev til Departementet. Billet fra den liberaleForening.
20. Besøg af A. Hovden, overladt ham 20 Kr. Siden Thornæs (Aalesund). Klingenberg (Mjuka Tjenare og Cetewajo).
21. Lyst Veir.
22. Beretning. Bad i Torggaden. Møde i den liberale Forening.
23. Hos G. Storm faaet Corpus poeticum (forhen betalt med 19 Kr. 50). Andet Hefte af Fritzners Ordbog: 1,50.
24. Leveret Aarsberetningen. Besøg af Zwilgmeyer. Kjøbt Svenskt Skämtlynne (3 og 4): 1 Kr.
25. Besøg af Morits Aarflot. Siden Blix. Faaet tilsendt: Skattegraveren (1), fra Jylland (Feilberg).
26. I Zahlkammeret: 1500. Bh. forhen meget liden, nemlig St. B 150, og L. B. Omtr. 20 Kr.
27. Stormveir og vaad Iis.
28. Mildt Veir.
29. Agershusiske Acter: 1 Kr.
30. Optegn. Askers Salon. Sneefald.
31. Kongen hidkommen. Maanedens Veir ustadigt, sædvanlig med liden Kulde. Helbred god, kun nogen Hoste.           
 
Februar
1. Begyndt Gjennemsyn af G's Landkunna. Faaet Bogen: "Fraa 1815 til 1830". Til Vertinden for f. M. 88 Kr.
2. Thinget aabnet. I Studentersamfundets Møde med Hølaas og fl.
3. Talt med S. Vik. Klingenberg (Musik).
4. Besøg af Baartvedt. Inde hos Hansen
5. Kommunal Kalender: 3,50.
6. Vedvarende mildt.
7. Vedholdt. Gjennemsyn.
8. Markedet sluttet.
9. Brev fra en vis Rollevson i Minnesota. Regnveir.
10. Hos Aarflot.
11. Humorous Songbook: 1 Kr. Besøg af Belsheim.
12. I den liberale Forening, Foredrag af Sars. Vedvarende Læveir.
13. Gjennemsynet fortsat.
14. Krum's Kart over Oslo: 40 Ø.
15. Til den liberale Forening 5 Kr.
16. Vexling i Zahlkassen.
17. Hos Belsheim.
18. Koldere Veir.
19. Færdig med Landkunna.
20. Faaet Chr. Vidensk.SelskabsForhandl. i 1883. Talt med S. Bugge.
22. Mørkt Veir og Snee.
23. Storm og Rennedrev. Faaet Sars' Tidsskrift. Besøg af Stadem.
24. Hos Ross. Besøg af Hovden. Sneefald.
25. Inde hos Hansen.
26. Endda Stræv med Landkunna. Besøg af Aarflot, siden Aurdal.
27. Luthers Minde af O. P. Monrad. Rigsrettens Dom over Selmer.
28. Stigende Kulde.
29. Optegn. til Landkunna. Maaneden mild, undtagen i de sidste Dage. Af og til Hoste, ogsaa noget Frostværk i Fingrene; ellers Helbreden god.
 
Marts
1. Brev til Jul. Gude. En Tiggerkjærring 1 Kr.
2. Besøg af Jf. Zwilgmeyer, ogsaaBelsheim. Askers Salon.
3. Talt med Blix, forhen Belsheim.
4. Minder fra Hjembygden, af O. Røst: 2 Kr. Mildere.
5. Stort Møde i den liberale Forening (Royal). Frostværk.
6. Brev fra Jul. Gude. Stor Sneekave.
7. Sick's Fransk Grammatik: 2,50. En Stav: 60. Askers Salon (Sidonie Roman): 1 Kr.
8. Atter Brev til Jul. Gude. Besøg af Cand. Schjødt (om Indbydelse til Venstreforening). Siden Besøg af Fritzner.
9. Inde hos Aarflot.
10. Anmærkn. til Landkunna.
11. Snekave. Besøg af Belsheim, siden Blix (om Venstreforeningen).
12. Slut med Landkunna. Mildere. Klingenberg: Mignon.
13. Optegn. Tøyr og Frost.
14. Besøg af Belsheim. Læveir.
15. Tøyr og Blòte.
16. Besøg af Thornæs. Klingenberg (Wiensk Dame-Kapel).
17. Optegn. af Røsts Minder.
18. Mørkt med Skodde.
19. Brevkort fra Gude. Besøg af Blix (Lukas).
20. Besøg af Gude, leveret ham hans Bog.
21. Eftersyn af Skars Lukas. Askers Salon.
22. Seet Skelet af en Hval.
23. Beseet den nye Fiskehal.
24. Optegn. af Dipl. Faaet Forfatter-Lexikon (6): 1 Kr.
25. Fortsat Eftersyn af Lukas. Ved Kikerten i Parken: 25 Ø.
26. Besøg af Blix.
27. Faaet Vinjes Skrifter, 1. Bind (indbundet) og do. 3. Hefte (2,1).
28. Besøg af Kjennerud. Aarsmøde i Norske Samlaget.
29. Hoste.
30. Intet Besøg.
31. Klingenberg (Musik). Maaneden meget mild, i sidste Tid stadigt Veir; sølet Føre. Ofte brydd af Hæse.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Carl Benzon: «Oversigt over danske og franske Ordsprog», Kbh. 1883 (1049).
- Stefán Jónasson, ein islending som budde i Oslo.
- Askers Salon] S. Askers kafé på Tivoli, med konsertar, lettprogram m. m. I. Aa. var ofte her (det meste er i denne utg. ikkje teke med).
- Mjuka Tjenare] i programmet kalla «Ydmyge Tjener», komedie av F. Hodell.
- «Cetewajo paa Eventyr, lokal Nytaarsrevue» i to tablå.
- Evald Tang Kristensen: «Skattegraveren», tidskrift, 1-12, Kolding 1884-90.
- «Aggerhusiske Acter», 1644, nytrykk ved J. C. Tellefsen, Chra. 1883 (2096).
- [S. Schjøtt:] «Fraa 1815 til 1852», Kra. 1883 (672).
- Sæmund H.Vik (1834-96), frå Kristiansund, seinare prest ymse stader, stm.
- Alf Baartvedt (1843-1903), lærar, seinare prest.
- «Kommunal Kalender for Norge», Kra. 1883 (766).
- O. J. Rollevson, «superintendant of schools», Wegdal, Minnesota, skreiv til I. Aa. 21. jan. 1884 om ymse problem i norsk rettskriving m. m.
- J. E. Carpenter: «The humorous song-book», London 1864 (1457).
- N. S. Krum: «Kart over Kristiania», Kra. 1883.
- Aurdal] Bastian Weiberg Aurdal (1858-1934), frå Ørskog, lærar, seinare fylkesskulestyrar.
- O. P. Monrad: «Luthers Minde», Kra. 1884 (1143).
- Christian August Selmer (1816-89), statsminister som ved riksretten 1884 vart dømd frå embetet.
- O. Røst: «Minder fra Hjembygden», Kra. 1883 (1345).
- Chr. Sick: «Fransk Grammatik til Skolebrug», 2. utg., Kbh. 1878 (481).
- Sidonie Roman, artist, i programmet kalla «kgl. Hofkunstnerinde», frå Wien, syner fram tryllekunster.
- Annæus Schjødt (1857-1923), c. jur. 1880, advokat, venstrepolitikar, stm. m. m.
- Venstreforening] «Norges Venstreforening» (seinare «Norges Venstrelag»), skipa 28. januar 1884 (sjå «Venstre i Norge», Oslo 1933).
- «Wiener-Damekapellet Kullmann» hadde fleire konsertar på Tivoli, der systrene Schmidt song duettar. Om lag samstundes er eit «Wiener-Damekapell», med dirigent Anna Rohn, omtala.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009