Lysingar.

 
I Commission hos A. Magnussen, Hamar, er udkommen: Sigurd Sivertson, Mellem fjællene, Pris Kr. 2.50, pr. Post 20 Øre mere.
 
Ullensvangs Folkehøgskule
byrjar igjen for Gutar 25de Oktbr. og held Tak i 20 Vikur. Lærefagi som sedvanleg ved Høgskularne. Skulepengar: 30 Kr. for heile Vintren, 2 Kr. Vika for stuttare Tid enn 15 Vikur.
Johs. Helleland. Arctander. Nils Skaar.
 
Folkehøiskole i Selgjord.
En Folkehøiskole for yngre Mænd vil under Bestyrelse av Undertegnede og med Lærer P. Pedersen og Seminarist Odmund Vik som Medlærere blive holdt paa Gaarden Bjørge i Selgjord fra 1ste Novbr. til sidste April. Skolen vil foruden almindelige Skolekundskaber (Geografi, Skrivning, Regning, Sang og Landmaaling) særlig lægge Hovedvægten paa at bibringe et saa grundigt og vækkende Kjendskab til Fædrelandets Historie og Grundlov samt til dets aandelige og materielle Vilkaar i Nutiden, som det antages den opvoksende Slægt behøver for med større Bevidsthed og mere Duelighed at kunne følge med og tage Del i vore Dages Folkearbeide. Af Verdenshistorien vil enkelte af Hovedfolkenes Historie blive meddelt.
 
Skolebetalingen er 2 Spd. maanedlig, naar hele Kurset tages, ellers 2 ½ Spd. Kost og Husrum kan faaes omkring paa Gaardene. Man indmelde sig hos Ordfører J. Telnes eller Kirkesanger O. Sveinson i Selgjord (der tillige vil sørge for at tinge Kost og Logis til dem, der ønsker det), Gaardbr. S. Sundbø i Flatdal, Landh. A. Haukom i Kvitseid, Pastor V. Paulsen i Vinje, Lærer Halvard Midtbøen i Brunkeberg eller Undertegnede.
 
Skolen aabnes med et Folkemøde 1ste Novbr. Efterm. Kl. 4 i Skolesalen.
 
Sagatun ved Hamar, Septbr. 1878.
 
O. Arvesen.
 

 

Frå Fedraheimen 25.09.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum