Lesarbrev

Uden herved at ville forsvare eller udtale nogen bestemt Dom om Hr. Storthingsmand Løbergs vistnok ubetænksomme Udtryk i hans Artikel i Bladet ”Hardangeren,” saa er vi dog af den bestemte Formening, at den ham derfor overgaaede Straf, efter Folkets almindelige Retsopfatning, ikke staar i noget rimeligt Forhold til den begaaede Forseelse.
 
Under Antagelsen af, at denne vor Opfatning deles af en større Almenhed saavel inden Søndre Bergenhus Amt som udover Landet iøvrigt, tillade vi os herved, for at tilveiebringe et bestemt Udtryk for den i heromhandlede Henseende raadende Synsmaade, at opfordre Medborgere af alle Samfundsklasser til at tegne Bidrag, der efter undertegnede Indbyderes nærmere Bestemmelse skulle blive anvendte enten til at dække de Løberg i Anledning af omhandlede Sag forvoldte Udgifter eller ogsaa til Anskaffelse af en Erkjendtlighedsgave, der tillige skulde være en almindelig Anerkjendelse af Hr. Løbergs mandige, ufortrødent frisindede offentlige Virksomhed.
 
            Bidrag modtages af enhver af Indbyderne under vedføiede Adresser.
            Hardanger i November 1878.
            C. F. C. Hjeltnes,                  Lars Haugse,
                        Ulvik.                Grimo.
             K. Jaastad.                              K. Huus,
             Grimo.                         Grimo.
            Joh. S. Netteland,      O. S. Aksnæs,
                        Vikør.                          Vikør.
 

Frå Fedraheimen 04.01.1879
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum