Lysingar.

Guion-Lina til Amerika. 
 
Denne Lina er namngjeti baade i England og Amerika og hev i dei 30 Aar, ho hev voret i Fart, yverført 1,000,000 Menneskje utan aa tapa eit einaste Liv ved Uheppa; detta meiner eg viser, at Guion-Lina baade hev duglege og varsame Folk og sterke, gode Skip.
           
Desse Skip, som gjeng med Eim og alle er under 10 Aar, er av fyrste Slag, namngjetne fyr Snøggleik og fyr aa vera gode Sjøskip, og dei er No. 3 i Storleik av alle dei 9 Linur, som no gjeng paa Amerika.  Prisen er den same paa alle Linur.
           
Ein kann skriva seg inn hjaa Agentarne mine kringum i Bygderne; i Nidaros hjaa Kaupmann I. M. Hagen, i Bjørgvin hjaa Storhandlar Ludv. Lütken, i Stavanger hjaa Kaupmann Haabeth, i Kristianssand hjaa Agent Thomas E. Hansen og i Kristiania hjaa
 
M. A. Lea.
       
Store Strangata 4.  
 
 
Fraa By og Bygd 
 
kjem ut med eit Nummer kvar Maanad.  Det kostar 1 Kr. 20 Ø. Aargangen, fritt sendt med Posten, og kann tingast paa alle Posthus i Landet og i Bergen hjaa Kasseraren i Vestmannalaget, Olav Paulson.