Lysingar.

Det norske Samlag.
 
- 1879, 10de Aaret.
 
Samlaget hev til Fyremaal aa hjelpa fram den norske Bokavlen, og gjev ut Bøker baade paa Landsmaal og i Bygdarmaal.
           
Den som vil vera med i Samlaget, bitalar 4 Krunor Aaret (elder 60 Kr. eingong fyr alle) og fær daa alle dei Bøker, som Samlaget gjev ut, fritt sende med Posten. Ein melder seg i Brev til Rekneskapsføraren fyr det norske Samlaget (Lærar Johanson, Lykkjevegen 13 Kristiania, og maa med det same senda Aarspengarne.
           
Dei, som no skriv seg og bitalar med same, fær fritt ikring 6 Bøker elder Hefte (af Aasen, Vinje, Janson m. fl.), so langt Upplaget rekk, - umfram dei nye Bøkerne. som kjem ut i Aar.
           
Paa 6 bitalte Bøker fær Ein den 7de fritt. Likaeins vert Ein Lagsmann fritt, naar Ein melder og bitalar, fyr 6 nye Lagsmenn.
           
Eldre Lagsmenn maa altid hugsa aa senda inn Pengarne fyr kvart Aar i fyrste Helvti av Aaret; hellest stansar Boksendingi, so lengje til dess Pengarne kjem.
 
 
No. 1 (med Tillegsblad), 2, 3 og 4 av skrifte: På bondebarnets bokmål er utkome og sendt lagsmennom. Det går til: Jerikos Fall. Vil fleire vera med i Norsk skuleboksamlag, må dei teikne seg n o, so dei fær alt. Pris & porto: 2,20 Kr. årleg.
                                   
O. J. Høyem Nidaros.
 
 
Guion-Lina til Amerika.
           
Denne Lina er namngjeti baade i England og Amerika og hev i dei 30 Aar, ho hev voret i Fart, yverført 1,000,000 Menneskje utan aa tapa eit einaste Liv ved Uheppa; detta meiner eg viser, at Guion-Lian baade hev duglege og varsame Folk og sterke, gode Skip.
           
Desse Skip, som gjeng med Eim og alle er under 10 Aar, er av fyrste Slag, namngjetne fyr Snøggleik og fyr aa vera gode Sjøskip, og dei er No. 3 i Storleik av alle dei 9 Linur, som no gjeng paa Amerika. Prisen er den same paa alle Linur.
           
Ein kann skriva seg inn hjaa Agentarne mine kringum i Bygderne; i Nidaros hjaa Kaupmann I. M. Hagen, i Bjørgvin hjaa Storhandlar Ludv. Lütken, i Stavanger hjaa Kaupmann Haabeth, i Kristianssand hjaa Agent Thomas E. Hansen og i Kristiania hjaa            
 
M. A. Lea.
                                               
Store Strangata 4.
 
 
Fedraheimen
 
eit frilyndt Folkeblad paa norskt Maal, kjem ut i Kristiania kvar Onsdag og Laurdag og kostar med Postpengar 2 Kr. 20 Ø. fyr Halvaaret. Det inneheld: Forteljingar (nye og umsette), Dikt, Folke- Eventyr og Segner, Avhandlingar um Dagsens Spursmaal, Reise- og Naturskildringar, Skule-Artiklar, Brevsendingar, Nytt fraa Innland og Utland, Rispur o. m. Ymse Stykkje er paa Bygdemaal.
           
Dersom Ein tingar og betalar fyr heile 1879 no strakst, kann Ein faa heile Aargangen 1878 fyr ein Pris av Kr. 2.40, so langt Upplaget rekk. Betalar Ein fyr 6 Ekspl., fær Ein det 7de fritt. Prøve-Nummer kann Ein faa, naar Ein skriv um det til Ekspeditionen. Brev um Prøve-No. er ikkje portofrie.
           
Ein kann tinga Bladet paa alle Posthus og Brev til Fedraheimens Ekspedition, Kristiania Pengar maa fylgja.
 
 
Dei, som ikkje hev betalt fyr 2dre Kvartal, lyt gjera det no; dersom dei ikkje vil
hava Stans i Bladsendingi.
 
 
Næste No. Laurdag 7de Juni.