Um Norsk i Skulen skriv Berg. Tid. mill. A.:

For 10 Aar siden var der endnu en heftig Strid om, hvorvidt Undervisningen i Landsskolerne burde foregaa paa Landsmaalet eller ikke. Selv mod det ene Punkt paa Maalsagens Program, om hvilket nu de fleste synes at være enige, nemlig at Bygdemaalene bør benyttes ved Undervisningen i Bygdeskolerne, blev der den Gang rejst en stærk og ihærdig Modstand. Maalsagens Venner vil vistnok endnu erindre dette, hvorimod det nuomstunder ser ud til, at dens Modstandere har glemt, at der nogensinde har hersket Uenighed om dette Punkt. 1) Den Gang var dog Uenigheden saa stor og Modstanden fra omtrent alle de Hold, der havde Afgjørelsen i sin Haand, saa betydelig, at vistnok de fleste troede, at der vilde gaa en Menneskealder hen, før der vilde blive sat nogen Forandring iværk i vore Landsskolers sproglige Forholde.
           
Imidlertid har vi dog oplevet, at der af Kirkkedepartementet er givet en Instrux, der paalægger Lærerne paa Landet saavidt muligt at lade Undervisningen foregaa i Børnenes eget Maal. Meningen hermed var, efter hvad Expeditionschef Hertzberg forklarede i den bekjendte Skriftvexel med Henrik Krohn, at indskjærpe Lærerne, at de, saa meget de er istand dertil, endog skal tage sig af Barnets Bygdemaal og det desto omhyggeligere, jo renere og ædlere dette er, at de ikke maa tillade Barnet at slurve, ligesaalidt naar det gjælder at tale sit eget som Bogens Sprog, at de meget mere skal tilholde Børnene at tale sit eget rent og smukt, hjælpe dem tilrette hermed og derved vise Barnet, at Skolen holder Hjemmets Sprog, ligesom dets Fader og Moder, i Agt og Ære. Uagtet denne Instrux allerede var til, blev der dog for forrige Odelsthing af flere af Thingets fremragende Mænd fremsat et Forslag, der gik ud paa ved Lov at faa fastslaaet de norske Bygdemaals Plads i Landsskolerne. Forslaget blev som bekjendt enstemmig oversendt Regjeringen med Anmodning om, at den skulde underrette næste Odelsthing om, hvad den havde foretaget i Sagens Anledning. Dette har havt tilfølge, at den ovennævnte Instrux er bleven end yderligere skjærpet i de norske Bygdemaals Favør, og mere kan vel fortiden neppe ventes paa Almueskolens Omraade.
 
1) Kanske det vil gaa saaledes lidt efter lidt med det øvrige Program ogsaa?