Lysingar.

Lysingar.
 
Folke- og Lærermødet
paa Sagatun
 
afholdes fra 1ste til 7de August førstkommende. Venner af kirkelig og folkeleg Oplysning indbydes til at deltage. Mødet begynder med en almindelig Samling Søndag Eftermiddag Kl. 4, hvortil Adgangen er fri. I de følgende Dage vil der hver Formiddag blive holdt almenoplysende Foredrag og om Eftermiddagene Ordskifte.
           
Frimenighedspræst R. Lund fra Danmark har velvillig lovet at komme og give en Fremstilling af de religiøse Bevægelser og Frimenighedslivet dernede.
           
Betalingen for Kost, Logis og Deltagelsen i Mødet er for den hele Tid 14 Kr. For dem, der vil bo udenfor Skolen, koster Billetten til Mødet 50 Øre pr. Dag.
           
Man indmelde sig til O. Arvesen.
 
Sagatun ved Hamar Juni 1880.
           
V. Ullmann.                              O. Arvesen.
                       
 
 
Nordmanden,
           
et frisindet Ugeblad for Hvermand, udgivet av Kand. theol. Kristjan Olsen, udkommer i Fredriksstad hver Torsdag i stort 5spaltet Format. Bladet indeholder Nyheder fra Ind- og Udland, politiske, sociale og kirkelige Afhandlinger, Fortællinger, Skildringer fra Naturen og Folkelivet osv. Overretssagfører N. J. Sørensen er fast Medarbeider i Bladet. Det vil stadig modtage Bidrag fra flere Kanter af Landet, ligesom Bladet ogsaa har en fast Brevskriver i Danmark.
           
Hver Maaned eller, om Tingertallet tillader det, hver 14de Dag vil Bladet blive ledsaget af et Føljeton-Ark som Tillæg.
           
Med Nr. 4 vil medfølge: Johan Sverdrup, en Livsskildring af N. J. Sørensen, i heftet Stand. De Tingere som heller vil have JaabæksBiografi af den samme Forfatter, kan i Steden faa den, naar de betimelig underretter Expeditionen derom ( i betalt Brev eller paa et 5 Øres Postkart).
           
Bladet kan tinges paa alle Posthus og koster med Porto Kr. 1.65 Halvaaret. De som samler Bladholdere faa paa 5 betalte Exemplarer det 6te frit.