["Af mine Foredrag om Republikken ved Bjørnstjerne Bjørnson"]

Af mine Foredrag om Republikken ved Bjørnstjerne Bjørnson heiter ei ny Bok, som me vil raada Lesararne vaare til aa leggja Merke til. Det er eit Hefte paa 3-4 Ark, men meir innhaldsrikt enn mange Storbøker. Ein kann faa ei Meining um det, berre Ein ser paa Innhaldslista. Bjørnsons Foredrag um Republiken hev det voret sagt og skrivet so mykje um, at berre for den Skuld er det ei Vælgjerning for Folk, at dei no fær sjaa det han hev sagt, paa Prent; so kann dei sjølve døma. Det er djerve, aalvorlege Ord, Skalden her legg fram for oss; i denne Tid kjem dei serleg væl med, fordi dei paa ein merkjeleg klaar Maate greider upp i Grunnarne for sjølve Dagens politiske Strid. Boki gjev i stutte Drag eit heilt liberalt Framtidsprogram; alle politiske Tidstanker er her framme. Ho inneheld:
           
Hvorfor behandle disse Ting offentlig? Et Folks Kald (hvilket Kaldet er hvad Kaldet paalægger et Folk med Hensyn til dets Styrelse), Et Folks ledende Mænd, I hvilken Alder kan Styrerkaldet tænkes at være udviklet? Hvor længe kan Evnen til aa styre tænkes at være frisk? Er Styrerkaldet absolut arveligt? Kongeætternes synlige Svækkelse og Aasagerne, Den arvelige Forret, Det arvelige Embede, Opdragelsen for det arvelige Embede, Opdragelsen af Folkets Kongefølelse, den sande Autoritet, Kongens Autoritet mod Flertallets til Beskyttelse af Mindretallene, Folkesuveræniteten, Folkesuveræniteten og Valgene, Folkesuverænitetens Selvbegrænsning, Folkets Suverænitet i Kamp med Kongen, Magtfordelingen, Det parlamentariske Styre, Følgerne af i Statsøjemed at opsætte falske Værdier, Den kjære Fred, Ethvert Folk har den Konge, det fortjener at have, Monarkiets to store Fredsmæglere (Statskirken Hæren), Den politiske Skjønsomhed hos Folket, det nyes Fremgang, Slutning.
 
Boki kostar 50 Øyrur; sender du 60 Øyrur i betalt Brev til Cand. jur. O. Thommessen, Kristiania, fær du henne fritt tilsend i Posten.