[Lysingar]

Dei som ikkje heve betalt fær ikkje Blade lenger en Maanaden ut.
           
Tingararne i Kristiania fær ogso no vera so snilde aa senda Bladpengarne i Posten.
 
 
Lysingar.
                       
Nordmanden,
et frisindet Ugeblad for Hvermand,
 
udgivet af Kand. theol. Kristjan Olsen, udkommer i Fredriksstad hver Torsdag i stort 5spaltet Format. Bladet indeholder Nyheder fra Ind- og Udland, politiske, sociale og kirkelige Afhandlinger, Fortællinger, Skildringer fra Naturen og Folkelivet osv. Overretssagfører N. J. Sørensener fast Medarbeider i Bladet. Det vil stadig modtage Bidrag fra flere Kanter af Landet, ligesom Bladet ogsaa har en fast Brevskriver i Danmark.
           
Hver Maaned eller, om Tingertallet tillader det, hver 14de Dag vil Bladet blive ledsaget af et Føljeton-Ark som Tillæg.
           
Gratis medfølger: Johan Sverdrup, en Livsskildring af N. J. Sørensen, i heftet Stand. De Tingere som heller vil have JaabæksBiografi af den samme Forfatter, kan i Steden faa den, naar de underretter Expeditionen derom (i betalt Brev eller paa et 5 Øres Postkart).
           
Bladet kan tinges paa alle Posthus og koster med Porto Kr. 1.65 Halvaaret. De som samler Bladholdere faa paa 5 betalte Exemplarer det 6te frit.
           
 
Fedraheimen
kjem fraa 1ste Juli ut i Fredriksstad, men under de same Styre som fyrr.
           
Bladet arbeider fyr at det norske Maalet skal koma til sin Rett baade i Tale og Skrift. Det arbeider fyr Framgang og Fridom baade i politiske og andre Ting.
           
Fedraheimen kjem ut kvar Laurdag og kostar med Postpengar 2 Kr. 20 Øre fyr Halvaaret.
                       
 
Fredriksstad.
Trykt i Nikolai Olsens Boktrykkeri.