Lysingar.

Overretssagfører Kr. J . Olsen,
Torvgaden 5b, Kristiania.
 
           
Udkommen er og faaes i Bogladerne samt i Verdens Gangs, Dagbladets, Samfundets og Fedraheimens Expeditioner:
Vor nasjonale Skam,
Særtryk af Verdens Gang.
Christian Magnus Falsen,            
af Erik Vullum.
Forlagt af Selskabet for Folkeskrifters Udbredelse.
 
 
Reisekammerat for Amerikafarere,
6 Ark, indbunden 50 Øre, tilsalgs hos Boghandlerne og i
Nikolai Olsens Boktrykkeri,
Torvgaden 5 b .
                                   
 
Abc-Bok
ved Andreas Austlid
Vestmannalagets Utgaava, J. W. Eides Forlag, kostar 25 Øyror innb.
 4 Bøker fritt i Posten . . 1 Kr.
12 - i - . . 2 50 Ø.
25 - i - . . 5
naar ein sender Pengarne i betalt Brev til Bokprentar J. W. Eide, Bergen.
 
                       
Østlandsk Tidende
kan tinges fra 1ste Mai. Bladet koster fra denne Tid og
            til 30 Juni   Kr. 1.44
            31 Decbr. - 5.76
Postpenger iberegnet. Expeditionen er i Torvgaden 5b.
           
 
Fedraheimen
 
kjem no ut i Kristiania att. Han kostar 1 Kr. 10 Ø. om Fjordungaaret med Postpengar og alt. Han kann tingast i Ekspeditionen, Torggata 5 b, og paa alle Posthus.
           
 
Samfundet,
et politisk- liberalt Blad, som vil arbeide for almindelig Stemmeret, almindelig Oplysning, Frihed og Fremskridt, udkommer i Kristiania hver Tirsdag og Fredag fra 30te Januar 1880. Bladet ejes af et efter Planens Drøftelse inden Kristiania Arbejdersamfunds Samtalelag stiftet Aktieselskab og redigeres f. T. af A. Hølaas. Abonnementet er bindende for et Fjerdingaar. Det indeholder stadige Underretninger om Resultaterne af Foreningsvirksomhed til Opnaaelse af fælles Formaal og er særligt Organ for Arbejdersamfundene. Bladet betales forskudsvismed 75 Øre Fjerdingaaret, hvortil kommer Porto for Udenbyesboende 8 Øre. Abonnenter i Kristiania betaler Bladet maanedsvis med 30 Øre. Abonnement tegnes ved alle Postanstalter og i Bladets Expedition. Bestillinger kan indsendes i ubetalte Breve, merkede Avissag, til Samfundets Expedition, Arbeidersamfundets Gaard, Torvgaden.
 
             
Kristiania.
Nikolai Olsens Boktrykkeri.