Lysingar.

Maanedsmøde
holdes ved Folkehøiskolen i Drangedal 4de og 5te Juledag Kl. 10 1/ 2 Form. og 4 Efterm. Adgang 25 Øre. (D. 9097-0.50).
           
 
I Kommissjon hjaa Alb. Cammermeyer er utkomet:
Ein Fritenkjar.
Forteljing
av
Arne Garborg.
(10 ½ Ark; fint Utstyr; Pris 2 Kronur).
 
 
Elegante Julpresenter för ungdom!
Fänrik Flinks Minnen från Trettioåriga Kriget. I elegant band 5 kronor.
Nybygget vid Vargkullan eller några Svenska Utvandrares Äfventyr i Kansas. I elegang band kr. 5.50.
 
Utdrag ur pressens omdømme: Ej endast för den mognare ungdommen, men för enhvar, som elskar en fosterländsk, flärdfri lektyr, äro ofvannämnde böcker synnerligen passande. Händelserna skildras i en lätt og ledig stil. Författarens språk syns oss närmast påminna om Zach. Topelius i Feltskärarens berättelser.
           
Då penningarne insändes till Nils Gleerup i Stockholm, så sändes böckerna portofritt till reqvirenten.
(G. 11,126 XL). (D. 9108 2.60).
 
 
Fedraheimen 1882.
 
Fedraheimen kjem ut i Kristiania kvar Laurdag og vil som fyrr arbeida for Norskdom, Fridom og Upplysning. Bladet inneheld Avhandlingar og Smaastykkje um ymse Dagsspursmaal, dessutan Skildringar, Forteljingar, Folkesegner, Dikt, Nytt, Rispur o. d. I 1ste Halvaar 1882 vil det bl. a. innehalda ei ny større Forteljing:
           
Bonde-Studentar, (av Forf. til ein Fritenkjar, Seld til den Vonde m. fl.) Bladet kostar Kr. 2.20 for Halvaaret og kann tingast paa alle Posthus. Elder Ein kann senda Brev beint til Kristiania, og daa med Utskrift: Til Fedraheimens Ekspedition, Kristiania. Avissak. Pengar maa fylgja.
           
I Kristiania tingar Ein Bladet i Ekspeditionen, Torggata No. 5 b (Nikolai Olsens Trykkeri).
           
Fedraheimen for 2dre Halvaar 1881 er enno aa faa (Pris Kr. 2.20). Der finn Ein millom mykje annat: Tartuffe, Lystspel av Molière (i Umskrift fraa Fransk av J. Belsheim; - heile Verket).
           
 
Til Amerika
kostar Fedraheimen Kr. 5.30 for Aaret.
           
 
Nordmanden
udgivet af theol. Kand. Kristjan Olsen, udkommer fra Nytaar i 2 Udgaver:
           
Den daglige Udgave
vil med Postpenger koste Kr. 2.16 for Kvartalet.
 
Som Tilleg medfølger:
1.      Syn og Sagn, et Blad nærmest for Ungdommen, udgivet af S. Knutsen (1 a 2 Nr. om Maaneden). (Nye Tingere faa Bladet fra dets begyndelse.)
2.      Grundloven med Rigsakten m. m.
Ugeudgaven vil udgaa hver Torsdag i udvidet (stort 6-spaltet) Format og koster som før med Postpenger Kr. 1.65 for Halvaaret.
 
For Bekjendtgjørelser betales for 1ste Gangs Indrykning 10 øre for Korpus- (eller Petit-)Linjen og 5 øre for hver følgende Gang.
 
Blandt dem, som har skrevet i Bladet, og som antagelig ogsaa kommer til at skrive i det i 1882, kan nevnes: Chr. Bruun, O. J. Høyem, S. Jaabæk, S. Knutsen, Asbjørn Olavson, Olaf Røst, Nikolai Sørensen o. fl.