[Lysingar]

Ny bok paa landsmaalet.
 
Soframt eit tilstrekkjelegt tingartal skriv seg fyriaat, vil ei geografi paa landsmaalet koma ut paa Beyers forlag i Bergen.
           
Manuskriptet er gjenomseet av geografkunnige menner, tilmaata for folkeskulen og uppsett i ei etter tidarkravet lempad maalform.
           
Prisen vert kr. 0.67 for 5 ark stor oktav i bind. _ Paaskrivne tingarlister maa sendast strakst i betalte brev til            
 
Hans Moe, Bergen.
 
           
Lysingar.
 
Det norske Samlag.
Aarsmøte Tysdag 29de Mai Kl. 8 ½ Etterm. i Studentarsamfundets Restauration. Val m. m.
 
 
Landeiendom.
Paa Grund af anden Bestemmelse er den ved Hovedveien mellem Laurvig og Fredriksværn smukt beliggende og for en konditioneret Familie særdeles godt beliggende Gaard Tronsrød billig tilsalgs, naar Handel kan ske snart. Eiendommen, der støder til Søen, har Tangstrand og Laxefiskeri. Skoven bestaar af Birk, Bøg, Asp og Eg, samt Gran & Furru. _ Den er tilstrækkelig til Gaardens Behov og kan desuden afgive endel til Salg. Godt Vand. Søbad. Paa Ei- endommen, der har god Havnegang, fødes 10 Kjør og 2 Heste. Konditionerne kan indrettes efter en solid Kjøbers Bekvemmelighed.
           
Salget er overdraget Lensmand Dahl i Laurvig, af hvem nærmere Oplysninger kan erholdes. (D. 17460 _4.20).
 
           
Det norske Flag
 
i alle Størrelser samt Flagdug anbefales af Brødrene Dobloug,
Hjørnet af Storg. & Nygaden.
 
           
Nye Varer
er ankommet i største Udvalg til vor Manufacturvareforretning og anbefales en gros & en detail billigst mulig.
Brødrene Doubloug,
Hjørnet af Storgaden & Nygaden.
Kristiania.
 
 
Nordmanden,
frisindet Folkeblad, udkommer i Kristiania i 2 Udgaver:
           
Den daglige Udgave koster 1 Kr. 80 Øre Kvartalet, Postpenger iberegnet. 5 eller flere Eksemplarer koster Kr. 1.50 for hvert, 10 eller flere à 1.40.
                       
Ugeudgaven,som indeholder et Uddrag af den daglige, udgaar hver Torsdag i stort 6-spaltet Format og koster med Postpenger Kr. 0.83 for Kvartalet, _ 5 Eksemplarer koster Kr. 3.50, 10 Kr. 6.50.
 
Bladet indeholder: Nyheder fra Ind- og Udland, politiske og kirkelige Avhandlinger, Udtalelser om andre af Dagens Spørgsmaal, Stykker om Oplysning, forskjellige Slags Skildringer, Fortellinger (deriblandt Udklipningsføljeton), Smaahistorier o. a. m.
           
Baade den daglige og den ugentlige Udgave hører til Landets billigste Blad.
           
Mange dygtige Mend skriver i Bladet.
 
 
Tartuffe, Lystspel i 5 Bolkar av Molière. I Umskrift fraa Fransk av J. Belsheim. 112 S. Pris 1 Kr. i Posten 1.10.
Nikolai Olsens Boktrykkeri,
Torvgaden 5 b.