[Tidender.] Sverdrups-festen i Danmark.


Mange frilynde Danskar heldt Fest for Johan Sverdrup no um Onsdags Kvelden. Festen vart halden ved Skodsborg Bad utanfor Byen, og ein Eimbaat førde dei, som var med, baade fram og tilbakes. 600 Menneskje var med, av dei var 330 Utsendingar fraa Valkrinsar Landet runnt og 250 fraa Kjøbenhavn. Umframt dei var og nokre Svenskar og Nordmenn med. Bland Svenskarne var soleids den velkjende Bladstyrar Hedlund fraa Gøteborg. 70 Riksdagsmenn var og med.

Daa flestalle av dei, som skulde vera med, var komne umbord, kom Sverdrup køyrandes saman med Folketingmann Berg og Statsrevisor Høgsbro. Daa Sverdrup gjekk umbord, vart han helsad med Leve- og Hurrarop baade av dei, som var med i Festen og mange andre, som var komne for aa sjaa honom.


Festen vart halden i eit stort Telt, som var prydat med norske, svenske og danske Vaapen og Flag.

Fyrste Skaali var for Kongen av Danmark; men sovidt me kann sjaa av Telegrammi, so hev inkje Talaren havt nokot godt aa segja um honom. So talad Høgsterettsassessor Nyholm for Kong Oskar. Han rosad honom for, at hanm hev havt Aandsfridom nokk til aa retta seg etter Folket. Etter Talen fylgde sterke Hurrarop og Ja vi elsker dette Landet vart sungen. So talad Folketingmann Berg for Sverdrup. Han sagde, at Bodskapet um Vinstres Siger i Noreg vart motteken med Gleda og Samhug i Danmark, difor hadde dei no samlat seg baade fraa Kjøbenhavn og Utsendingar fraa kvar einaste Valkrins i Landet for aa fagna den Mannen, som hadde gjenomført Parlamentarismen i Noreg. Etter Talen fylgde dundrande Hurrarop. Sverdrup svarad med ein Tale for Danmark. Kunna hans Arbeid i Noreg vera Danmark til Gagn, so hadde han inkje nokot mot det. Etterpaa talad Grev Holstein-Ledreborg for Norge, Høgsbro for Sverige og Jedlund for dei danske Fridomskjempur i Tinget, Avisurne og Bokheimen.

Daa dei kom i Land att, fylgde alle, som hadde voret med i Festen, Sverdrup til Bustaden hans.