Tidender. [Maalsaki.]

 
Kristiania, den 8de August.


Maalsaki. Til eit Amtslærarmøte, som skal haldast ved Mikjelsmessleitet paa Vadheim i nordre Bergenhus, hev Hr. Folkehøgskulestyrar Dahl sett fram nedanstaaende Forslag til Uttal um Maalsaki:

I alle offentlige Skoler, ligesom ved Seminarierne, indføres mundtlig og skriftlig Undervisning i norsk Bondemaal.

De for Almuskolen autoriserede Lærebøger udgives saavel i norsk som dansk Sprogform, og Valget overdrages til Børnenes Forældre elder foresatte.

I Landsskolen foregaar al Undervisning saavidt muligt paa Modersmaalet. Undervisning i dansk meddeles i dertil bestemte Tider.

Ved alle offentlige Eksaminer ved Skoler, Seminarier og Universitetet stilles EksaminandenValget mellem norsk og dansk.

En Professorpost i norsk Sprog oprettes ved Universitetet.

Alle offentlige Tjenestemænd fasar Adgang til Brug af norsk Sprog i sin offentlige Virksomhed.