[Dikt og sitat.]


Luther hadde, som me veit, eit helder elakt Mæle, og klagad seg eingong over dette for Filip Menlanchton. Fæla ikkje, svarad Filip, kor laakt det enn er, høyrest det yver heile Jordi.
 
 
Leige-Soldaten si Trøyst.

(Etter Goethe.)

Nei her det inga Naud
Svarte Jentur kvite Braud.
Morgo annan Stad eg finner
Svarte Braud og kvite Kvinner.

Rolf.

 
_
 
Daa Kjeisaren klaart synte, at han ikkje skynad mykje av det, han sagde, sluttad han med desse Ordi:

Dykka kjeisarlege Majestæt skynar kanskje ikke Tysk.
Det gjer inkje nokot, log Kjeisaren, no tenkjer eg dei gode Tyskararne skynar meg.

 
_ Naar du er millom framande, so gløym ikkje, at du fer ein hardare og ofte betre Dom, hell naar du er millom dei, du dagleg hev um deg!
 
 
_ Kytaren kann alt og _ inkje.

 
Gleda gløymast, fyrr du trur,
Men Sorgarne sitja længe.

I. Aasen.

 
Maalet hennar Mor me vil
Aldri, aldri gløyma,
Kor det gjeng i Verdi til
Det vil Tunga gjøyma,
Der me fekk i Moderarv
Alt det beste, Hjartat tarv.

Reitan.