[Tidender.] Vinstres Program.


Styret for Landsvinstreforeiningi hev no havt Møte. Dei vart daa samde um, at nedanstaaande Framlegg skulde sendast ikring til Amts- og Byforeiningarne, for at dei skal segja si Meining, anten dei tykkjer det er høvelegt til Program for næste Val elder inkje:
 1. Et forbedret Retsvæsen gjennem Indførelse af Folkedomstole i Strafsager (Jury).
 2. Hærvæsenets Omordning, bygget paa Militssystemet (Folket i Vaaben) med Tilknytning til Folkeskolen og Folkevæbningssamlagene.
 3. Folkeskolens videre Udvikling i Retning af mere gjennemført Selvstyre med Udvidelse af Undervisningsstoffet.
 4. Adgang for Menighederne til at øve Indflydelse paa Valget af Præster og paa Anvendelsen af Kirkerne.
 5. Videregaaende Frigjørelse af Kvindens borgerlige Stilling.
 6. Næringsvejenes Udvikling, navnlig gjennem forbedrede Kommunikationer.
 7. Sparsommelighed i Statshusholdningen.

Styret hev meint, at ein inkje bør taka fleire Sakjer med no for det fyrste; men det er sjølvsagt, at dei enkle Foreiningar kann setja upp andre Sakjer og paa sit særskilde Valprogram.

Skulde det treffa, at sume Foreiningar vil hava eit meir vidtgaaande Program, so kann dei og uttala seg um:
 1. Udvidelse af Stemmeretten.
 2. Direkte Valg av Stortingsrepræsentanter.
 3. Udvidelse af Religionsfriheden.
 4. Fremhjælp af Arbejdernes og Husmændenes Kaar.
 5. For Folkeskolens Vedkommende en videregaaende Anvendelse af Landsmaalet, samt Optagelse af Haandarbejde, Legemsøvelser og Skydeøvelser som Undervisningsfag.