Lysingar.


Folkehøgskulelærar Lasse Trædal

held Foredrag i Skyttarhuset paa Rud i Enebak Laurdag den 21de November fyrstkomande kl. 3 e. M.
 
Enebak 6 _11 _81.
 
Styret for Vennelaget.

 
Inn i fjordarne. 5 forteljingar av Jens Tvedt ,

(12 ark). Pris: heftat kr. 1.50, innb. kr. 2.20. Den, som tek fleire, fær 20 % rabat. Enkelt bok send i posten kostar 15 øre meir. Kann tingast hjå Jens Tvedt, Stavanger.


Folkehøiskoleblad, Tidende for folkelig Oplysning ,

udkommer fra Nytaar af med et 16-spaltet Dobbeltnummer den 1ste og 15de i hver Maaned til en Pris af 2 Kroner 25 Øre Aaret frit tilsendt med Posten. Subskription modtages af undertegnede Udgiver under Adresse:
 
Skollenborg Station.
 
O. L. Kirkeberg ,
Bestyrer af Folkehøiskolen i Sandsvær.

 
Det Norske Samlaget.
 
Det Norske Samlaget , tilskipat 24 Marts 1868, hev det Fyremaal aa hjelpa til aa utgjeva Bøker paa Norsk, anten i Landsmaal elder i Bygdemaal.
 
Naar Ein skriv seg inn i Laget, maa Ein med det same senda Aarspengar _ 4 Krunor _ i betalat Brev til Rekneskapsføraren for det norske Samlaget i Kristiania . Aarspengarne for Medlemer I Amerika er 5 _ fem _ Krunor. For Kr. 40 kann Ein verta livsvarug Medlem, og den, som hev lagt Aarspengar for 15 Aar, hev Rett til aa vera Medlem for Livetidi for Kr. 20, so framt han fær med seg minnst Ein, som legg sine Kr. 40 med ein 
Gong. I Kristiania kann ein skriva seg hjaa Rekneskapsføraren, Hallv. Johanson, Lykkjevegen No. 13 - elder hjaa Bokhandlaranne Huseby & Co. limit., Karl Johans Gade No. 89.
 
Ein vert Lagsmann fritt, naar Ein melder og sender Pengar for 6 nye Lagsmenn.
 
Nye  Lagsmenn, som legg Aarspengarne fyreaat, fær, umfram Bøkerne for Aaret, dessutan frittBøker av dei fyrre Aargangarne for mindst 5 Krunor etter Bokhandelspris, deribland dei, som er utgjevne med Statshjelp (Norigs Soga, Brevet til Romararne, Evangeliet etter Markus, Evangeliet etter Lukas) og 1ste Bandet av Vinjes Skrifter.

Aarspengarne for kvart Aar bør vera innsende i fyrste Helvti av Aaret. Vil Nokon melda seg ut or laget, gjer han væl, um han segjer fraa i Tide.