Magnhil.

 
Segn fraa Kvekne fortalt taa Th. Knutson.
 
Kveknedølan ha vest mye aa fortælle om, gamle Kjæmpekara, Før dæ kom noe Folk aa buasett se i Bygden, flakka dæ umkring en aa anen saadan dær. Dæ va vist for dæ meste slike, som ha gjort naa gæle aa flydde for aa slæppe Straff. Nær dæ saa kom Folk aat Bygdan, som begynte aa dørke Jora aa bygge se Gara, saa flakta disse Villmenn oppi Skogen aa Fjella ovafør Bygda.
 
Dom va rædde før aa bu sammen mæ andre Folk; men somme Gaang va dom ned att aat Bønderom aa røvde, nør dæ va naae, dom trengde. Omframt Roving va Næringsvejen deres Jagt aa Fisking.
 
Dom fortæl om Kvinfolk au, som levde paa den Maaten.
 
Vi ha hørt om i Røvarførkje, som hette Magnhil. Ho budde oppi Fjella omtrent 1 Mil i sønust før Kveknebygda framme norre smaa Sjøa, som dom ette henna kalle Magnhilsjøan.
 
Framme Magnhilsjøan æ dæ no norre Tynsætinga aa Vesleelvdalinga som sætre; men den
 
Tia budde dæ itte flere dær hel Magnhil. Ho ha laagaa no her i Hytte framme en Berjvegg et lite Stykkjy nornfør Sjøan, Magnhil gjekk jamt klædd ti Karklæe, aa en kunne aller træff’a utan at ho hadde Verje mæ’ se. Ho drev paa aa røva aa plynre dom, som reste forbi. Somme slo’a ihel au. Dæ va itte langt imilla aa træffe Færdafolk framme Sjoan da; for Øverbygdingan” (saa kalla dom Folke, som budde i Vingeln, Toljen aa Os) reste der forbi, nor dom va ti Byen. Daa va ingen arbeid Vei over Kvekne enda, defor reste dom over Fjelle mæ Magnhilsjøan; for dær va dæ lunest. Varan sine førte dom Kløv paa Hestrygga. Nere framme Sjøan ha dom sett ho opp i lita Stugu, som dom brukte te aa kvile aa ligge ti, nor dom va paa Byvei. Ma’ Fierdamæn’n sov, brukte Magnhil aa vaarraa fram aa røve.
 
Om Ojerningan henna ha Folk paa Kvekne før vest mye aa fortælla. Dø meste æ no aavglømt. Dæ æ berre et Par Gaang ho va ihop mæ Færdafolk, som æ ha hørt fortælla om.
 
Den ene Gaangen, seje dom, va dæ om Vingelsbygg, som va paa Byrese. Da han kom uttenatt, kvilte han i Stugu me Magnhilsjøan. Magnhil vart itt var’n, før’n ha faatt Kløva paa Hesten aa sett se oppaa sjøl færaa te aa draagan ivei; men da kann du tru, dæ bar avsta. Vingelsbyggen førre paa Hesta aa Magnhill sprang ette. No hadde Mannen paa se en Sifrakk, aa Frakkenkjøtan hanng utover Hesten aa flakaa. Magnhil naadde saa nere innpaa, at ho fækk Tak ti dæ enn taa dom; men Gubben va uttænkt. Han ha teke opp Kniven, aa mæ dæ samen Magnhil ville trække’n ne taa Hestn, skynte’n so aa skar taa dæ Stykkjy taa Frakkn, som ho hell ti. Han forsømte nok heller itte aa bruke Kniven paa Fingrom hinna, um dom vart ubrukbar i go Stunn ette; men da vart’n kvitt’a au da. Han slapp solles væl ifraa det.
 
En aen Gaang gjord Magnhil dæ bære.- Dæ va 4 Øverbygdenga, som ha vørre te Tronhjem aa kjøft so Matvare. Dom hadde kvar sin Hest mæ Kløv paa. Da dom va paa Hemveien laa dom om Natta i Stugu mæ Magnhilsjøan. Dæ va om Hausten. Hestan gjekk aa fækk se Mat paa i Myr tett framme Stuguveggen. Om Natta va Magnhil framme aa mente aa rese mæ Kløvom. Ho va stygg aa sjaa paa aa foor ventele naa ovarla fram au, saa ho skremte Hestan. Den ene flau inn i Stugu før aa gjøme se dær, men vækte da dom som sov. Dom skjønte da, at dæ va naa ovant paafærde aa skulle sjaa ut. Dær trefte dom Magnhil. Da Karan ville førsvaarraa Varan sine, bar dæ i hop aa slaas. Magnhil slo ihel en mæ Naavaan, den andra stakk’a Kniven ti saa’n vart liggan. Da a skal sjaa ette den tree aa fjere, ha dom teke Sprange aa vart borte før’a i Haustmørkje. Ho tok da Kløvan; men Hesten lot a gaa.
 
Skjønt Magnhil, saa vill aa ostyrle ho va, ganske sekert maa ha vørre i mang i Omolehet, slapp’a likevæl bestandi bra tuatt, saa’a teslutt fekk døy paa Sotteseng.
 
Dæ æ ingen som vet aa fortælle taa, at Bygdafolk besøkt’a førren Gaang, defor vet dom heller itnaa aa fortælle om kelles ho hadde dæ heme hell kelles dæ va mæ’a paa dæ siste. Besøka hinna mæ Færdamansstugu vart mæ en Gaang borte, aaa da en Kveknedaling lette ette Hesta, kom’n aat Hytten hinna. Der saag dæ itte for pent ut. Hytta va bygd taa Sten, aa dæ va lagt Renshue nepaa to Golv. Like hinna Magnhil laag nepaa Golva. Dæ va da norra Stunn ette at ho va dau, for dae va komen Mark ti Like. Sist paa ho levde, ha’a drepe en Rensbokk, som laag framme’n paa Golva. Anna Verje hell en Haamaar aa norre lange Kniva fans itte i Hytten. Ker Ti Magnhil ha levd vet me itnaa om, heller itte ker’n va kommen ifraa. Slæktninga hell Venon sporte aller ette’a.

Frå Fedraheimen 02.01.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum