[Tidender.] Diktarløn til Kielland.

Bjørnstjerne Bjørnson hev sendt Søknad til Stortinget um Diktarløn til Kielland. Han skriv millom anna:
 
Det ligelydende Forslag, som Jonas Lie og jeg i fjor tillod os at indgive, blev (efter Ordskiftet at dømme) forkastet paa religiøse Grunde; derfor er det mig en Samvittighedssag at faa vide, om det virkelig er det norske Folks Mening, at en Digter, som ikke har Flertallets religiøse Opfatning, skal savnde den Hæder og Hjælp, som et Statsbidrag yder. Valgene maa antagelig nu have bragt Folkets Mening herom frem til Tinget.
 
At digte er at arbeide, kun deri forskjelligt fra ethvert andet strængt Arbeide, at av 4 a 500,000 Mennesker kan almindelig bare en øve det med Hæder. Endvidere har det sine særegne Forudsætninger i denne enes Udvikling, Læsning, Omgang, Reiser. Uden disse Forudsætninger vil hans Arbeide ikke holde sig paa Høide med den dannede Bevidsthed og den øvrige europæiske Produktion; og uden det nytter det ikke. Dette har altid været saa; men i vor Tid har Videnskaben i stærkt Mon havt Indflydelse paa Digtningens Væsen og Retning, saa det herefter end yderligere vil bli Tilfældet. At Digtergage under disse strængere Forhold er blot mer nødvendig, er indlysende; at den vil hjælpe over Kriser, som ethvert Menneske, der er stedt i sterk Udvikling, maa vente sig, (og som hos Digteren gaar lige løs paa hans Arbeide og derved ofte paa hans Eksistens ), det tror jeg ogsaa alle maa være enige om.
 
For mit Vedkommende tør jeg sige, at uden Digtergage havde jeg ikke saa frit kunnet ta Del i nogle af denne Menneskealders Opgaver hos os. Og om to af mine Venner, Henrik Ibsen og Jonas Lie, tør jeg sige, at den gang de fik Digtergage, kom den som Bidrag til deres Liv, og har derfor sin Del i, hvad de nu er.
 

Frå Fedraheimen 03.02.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum