Lysingar.

Lærerindeskole.
 
Ved vor Lærerindeskole begynder fra April Maaned næste Aar et nyt theoretisk Kursus til Forberedelse for den høiere Lærerinde-Eksamen. Skolepengene er 12 a 15 Kr. pr. Maaned, og Kursets Varighed bliver antagelig 1 Aar, hvorefter det praktiske Kursus pleier at medtage omtrent ½ Aar. Man melde sig, skriftlig eller mundtlig, senest Inden førstkommende 15de Marts, til en af Undertegnede.
 
Kristianssand, 10de November 1885.
 
J. Nitter.
P. A. Skjefveland.
O. Jørgensen.
J. Løvland.
P. Leire.
 
 
Barnebudet”,
 
det eneste barneblad, som har stykker paa landsmaal, udkommer i Namsos en gang om maaneden og koster med porto 1 kr. aaret. Nye tingere, som betaler bladet, faar en halv aarg. for 1885 attpaa.
 
 
Dag”,
 
norsk ungdomsblad, kjem ut paa Namsos i Trøndelagen 2 gonger um maanaden og kostar fyre eit halvaar _ kr. 1.00, porto ireknad. Til Amerika kostar han kr. 1.30.
 
 
Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.
 

Frå Fedraheimen 03.02.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum