Lysingar.

Telelaget, Møte Sundag 14de Febr.
 
Kl. 7 i Hotel Royal. _
Val, Ordskifte.
 
 
Det Norske Samlaget .
 
Det Norske Samlaget , tilskipat 24 Marts 1868, hev det Fyremaal aa hjelpa til aa utgjeva Bøker paa Norsk, anten i Landsmaal elder i Bygdemaal.
 
Naar Ein skriv seg inn i Laget, maa Ein med det same senda Aarspengar _ 4 Krunor _ i betalat Brev til ”Rekneskapsføraren for det norske Samlaget i Kristiania, Aarspengarne for Medlemer iAmerica er 5 _ fem _ Krunor. For Kr. 40 kann Ein verta livsvarug Medlem, og den, som hev lagt Aarspengar for 15 Aar, hev Rett til aa vera medlem for Livetidi for Kr. 20, so framt han fær med seg minnst Ein, som legg sine Kr. 40 med ein Gong. I Kristiania kann ein skriva seg hjaa Rekneskapsføraren, Hallv. Johanson, Lykkjevegen No 13, elder hjaa Bokhandlaranne Huseby & Co. limit., Karl Johans Gade No. 89.
 
Ein vart Lagsmann fritt, naar ein melder og sender Pengar for 6 nye Lagsmenn.
 
Nye  Lagsmenn, som legg Aarspengarne fyreaat, fær, umfram Bøkerne for Aaret, dessutan fritt Bøker av dei fyrre Aargangarne for mindst 5 Krunor etter Bokhandelspris, deribland dei, som er utgjevne med Statshjelp (Norigs Soga, Brevet til Romararne, Evangeliet etter Markus, Evangeliet etter Lukas) og 1ste Bandet av Vinjes Skrifter.
 
 
Bladstyrar: Ivar Mortenson , kand. teol.
 
 
Kristiania. Nikolai Olsens Boktrykkeri.
 

Frå Fedraheimen 13.02.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum