Lysingar.

 

Det norske Samlaget

 

gjev ut Bøker paa Norsk. Nye Lagsmenn fær umframt Bøkerne for Aaret 1ste Bandet av A. O. Vinjes Skrifter  i Utval og Heimsoga Fraa 1830-1852 elder andre Bøker til same Verd, 3dje bandet av Vinjes Skrifter er under Prenting og vil snart verta umsendt.

 

Aarspengarne er Kr. 4.00, i Amerika Kr. 5.00, livsvaruge Lagsmenn bitalar Kr. 40.00, i Amerika Kr. 50.00.

 

NB 1ste Bandet av Vinjes Skrifter er aa faa for Kr. 3.00, det 2dre for Kr. 2.00.

 

Brev til Det norske Samlaget maa vera bitalte.

 

 

 

Overretssagfører

 

K. S. Høye,

 

Toldbodgaden 47 a,

 

Kristianssand S.

 

 

 

NORA”

 

kjem ut ein Gong kvar Maanad med eit Hefte paa 16 Sidur. Ho inneheld: Dikt, Forteljingar av gode Forfattarar, Sogur, Smaastykkje av ymse Innhald um aalmenne Emne o. a. br. Prisen er Kr. 1.00 for Aaret, Postpengar ireknad. Paa 4 Eksemplarar fær ein det 5ste fritt . Nye Tingarar, som sender pengar, fær Aargangen 1885 for 50 Øre + 10 Øre i Postpengar.

 

Det kann tingast paa alle Posthus elder beint fraa Ekspedisjonen, Karl Johans gate 12. I Kristiania kann ein tinga det i ”Fedraheimens” Eksped.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

 

 

Kristiania.

 

Nikolai Olsens Boktrykkeri.

 

 Frå Fedraheimen 27.03.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum