[Lysingar.]

 

Fraa 1ste mai til 30te September kjem ”Fedraheimen” ut ein Gong um Vika. Det er so mange, som ikkje hev betalat, at me for deira Skuld let det eine Nummeret kvila seg nokre Maanar. Det er helder ikkje Bladstyraren imot aa faa seg noko meir Tid til aa sysla med andre Arbeid, som kann vera likso vigtuge for Maalsaki.

 

 

Lysingar.

 

Det Norske Samlaget

 

held Aarsmøte i Studentarsamfunds-Caféen Tysdagen den 11te Mai Kl. 8 ½ Kveld. Aarsmelding og Rekneskap fyr 1885. Forslag um Leseselskap. Val paa Styre, Domsnemnd m. m.

Styret.

 

 

Tele-Laget.

 

Møte Sundagen 2dre Mai Kl. 7 i Arbeidarsamfundet. Val.

 

 

Dag”,

 

norsk ungdomsblad, kjem ut paa Namsos i Trøndelagen 2 gonger um maanaden og kostar fyre eit halvaar – kr. 1.00, porto ireknad. Til Amerika kostar han kr. 1.30.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson,kand. teol.

 

 

Kristiania.

 

Nikolai Olsens Boktrykkeri.

 

 


Frå Fedraheimen 01.05.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum