Or Regjeringsinnstellingi um ABC paa Landsmaalet.

 

Chefen for Kirke- og Undervisningsdepartementet, Statsraad Sverdrup, har underdanigst foredraget Følgende:

 

Ved Beslutning af 6te Juni 1884, naadigst befalet at tage tilfølge ved kongelig Resolution af 4de Juli næstefter, bevilgede Storthinget som Konkurrancepræmie for en ABC i Landsmaalet Kr. 400.00 og som Bidrag til Bedømmelsen Kr. 100.00 paa Betingelse af, at de Prøvearbeider, der maatte indkomme, undergives fra det norske Samlags Side en saadan Bedømmelse, som af Kirkedepartementet findes tilfredsstillende.

 

Efter at den til Bedømmelse af de indkomne 5 Prøveudkast nedsatte Komite enstemmig havde indstillet det af Folkehøiskolelæer Andreas Austlid, Ullensvang, indleverede Udkast til at præmiebelønnes, men med Bemærkning, at dog den første Del af dette inden det udgaves, burde revideres og rettes efter de af Komiteen gjorte methodiske og andre Bemærkninger, og af anden Del saa meget deraf tages ud, at Bogen ikke kommer til at overskride 4 Ark, har Styret for det norske Samlag i Skrivelse til Departementet udtalt, at det maa antages ikke alene at ville være meget heldig, men ogsaa er stærkt paakrævet af Omstændighederne, at der allerede af nærværende Storthing bevilges det Fornødne til Udgivelsen af den ABC paa Landsmaalet, som Indbydelsen til Indgivelse af Konkurranceudkast har tilsigtet at forberede, idet A. Austlids privat udgivne ABC, der foreligger i to Oplag, i flere Bygder og Kredse er indført, og Udgivelsen af det Udkast, der har været undergivet Bedømmelse af en sagkyndig Komite og af samme er fundet at være fortrinligt, naar de paapegede Forbedringer foretages, efter Styrets Opfatning vil avhjælpe et virkelig Savn. I den Anledning bemærker Styret, at det er overbevist og har fundet Bestyrkelse for denne Mening ved Konference med indsigtsfulde og erfarne Skolemænd, at Børnene i de fleste Bygder og maaske endog i enkelte Byer langt hurtigere vil lære at læse og i langt høiere Grad vil vinde Interesse for Læsning under Benyttelse af en god ABC i Landsmaalet, end om ABC i det dansk-norske Skriftsprog bruges.

 

Bedømmelsen af de til Samlaget indkomne Prøveudkast til Landsmaals-ABC’en, hvortil af Storthinget var bevilget Kr. 100.00, har, bemærker Styret, krævet et Udlæg af Samlagets Kasse af Kr. 400.00, idet Bedømmelseskomiteen, af hvis Medlemmer to har maattet foretage længere Reiser, har oplyst at have anvendt meget Tid og Arbeide paa Gjennemgaaelsen af de 5 Udkast – to mindst 150 Timer hver, den tredie maaske ikke fuldt saa lang Tid – og for dette Arbeide har beregnet Kr. 500.00. Idet Styret andrager om, at de af Samlagets Kasse udlagte Kr. 400.00 maa blive refunderede tilligemed en Sum af Kr. 14.72 for Beregning af Udkastenes Størrelse i Tryk og Renskriving af Bedømmelseskomiteens Betænkning, andrager det tillige om, at der til Udgivelsen af A. Austlids ABC med de fornødne af Bedømmelseskomiteen paapegede Ændringer med Illustrationer og Udstyr som Hedevig Rosings ”Barnets første Bog” søges bevilget et Beløb af Kr. 3 000.00 – tilsammen Kr. 3 414,72.

 

Departementet, der finder det ønskelig, at der besørges en Udgave af den af Andr. Austlid forfattede ABC paa Landsmaalet, som den til Bedømmelse af de indkomne Konkurranceudkast nedsatte Komite har fundet værdig til at præminbelønnes, med de Rettelser og Forkortninger, som Komiteen har anseet fornødne, har senere bragt i Erfaring, at en illustreret Udgave af nævnte ABC sandsynligvis vil kunne besørges med et offentlig Tilskud af Kr. 400.00.

 

Med Hensyn til Udstyret af den paatænkte ABC finder Departementet med Styret for det norske Samlag, at en illustreret Udgave vil være at foretrække fremfor en ikke illustreret, ligesom man anser det heldig, om Prisen pr. Exemplar sættes til Kr. 0.25. Under denne Forudsætning vil der saaledes tiltrænges til Bogens Udgivelse et offentlig Bidrag af Kr. 800.00. Som Refusion til det norske Samlag for Udlæg i Anledning af ABC-Udkastenes Bedømmelse m. V. anbefales opført til sammen Kr. 414.72.

 

Derimod finder Departementet ikke at kunne foreslaa noget Beløb bevilget til Anerkjendelsespræmie til Olav Løk og Gunnbjørg Vinje for deres af vedkommende Bedømmelseskomite anbefalede ABC-Udkast.

  

Man foreslaar derfor, at der som Bidrag til Udgivelse af And. Austlids ABC paa Landsmaalet af Oplysningsvæsenets Understøttelsesfond søges bevilget et Beløb af Kr. 1 214.72 eller afrundet Kr. 1 220.00.

 

 


Frå Fedraheimen 08.05.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum