Lysingar.

 

Maalskule for Lærarar.

 

Ved Folkehøgskulen i Seljord, Telemark, vert det haldet Maalskule fraa 30te Juni til 20de August d. A. etlad helst Lærarar og Lærarinnur, men so at andre, som ynskjer det, og kann faa vera med. Ivar Mortenson og N. Botnen er Lærarar i Landsmaal, underskrivne i Oldnorsk. Attaat dette held sumtid underskrivne, sumtid ymse andre tvo Foredrag um Dagen. Stipendiat H. Ross vil fyrstundes i August halda nokre Foredrag um dei norske Maalføri. Kost kann ein faa paa Skulen for 25 Kr. Maanaden og Hus kringum paa Gardarne (paa Skulen er Romi upptekne). Læra kostar 5 Kr. Maanaden. Skulen fær vonleg Statstilskot til umkring 25 Friplassar paa 50 Kr. til kvar, serleg til Lærarar og Lærarinnur innum Kristianssands Bispedøme, Søknader um desse Friplassar lyt dei senda inn fyre Pintse til underskrivne, Adr. Kristiania.

 

(D. 31832).

 

V. Ullmann.

 

 

Hos Beyer i Bergen er udkommet:

 

ABC-bok ved Andreas Austlid.

 

Andreupplaget. 0.25.

 

 

Arbeideren (“Det norske Arbeiderforbunds” Organ)

 

udkommer hver Fredagog koster portofrit tilsendt 60 Øre Kvartalet. Det udkom fra Nytaar 1886 i forøget Størrelse.

 

Bladet behandler alle Arbeiderspørgsmaal og søger efter Evne at tale Arbeidernes Sag paa alle Samfundsomraader.

 

Det kan bestilles ved alle Landets Postkontorer og Postaabnerier samt i Christiania i Expeditionen, Torvgaden 20, I.

 

Pröv det et Kvartal.

 

 

NORA

 

kjem ut ein Gong kvar Maanad med eit Hefte paa 16 Sidur. Ho inneheld: Dikt, Forteljingar av gode Forfattarar, Smaastykkje av ymse Innhald um aalmenne Emne o. s. br. Prisen er Kr. 1.00 for Aaret, Postpengar ireknad. Paa 4 Eksemplarar fær ein det 5te fritt. Nye Tingarar, som sender Pengar, fær Aargangen 1885 for 50 Øre + 10 Øre i Postpengar.

 

Det kann tingast paa alle Posthus elder beint fraa Ekspedisjonen, Karl Johans Gate 12. I Kristiania kann ein tinga det i ”Fedraheimens” Eksped.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

 

Kristiania.

 

Nikolai Olsens Boktrykkeri.


 


Frå Fedraheimen 22.05.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum