Lysingar.

 

Det norske Samlaget

 

gjev ut Bøker paa Norsk. Nye Lagsmenn fær umframt Bøkerne for Aaret 1ste Bandet av A. O. Vinjes Skrifteri Utval og Heimsoga Fraa 1830-1852 elder andre Bøker til same Verd.

 

Aarspengarne er Kr. 4.00, i Amerika Kr. 5.00, livsvaruge Lagsmenn bitalar Kr. 40.00, i Amerika Kr. 50.00.

 

NB. 1ste Bandet av Vinjes Skrifter er aa faa for Kr. 3.00, det 2dre for Kr. 2.00; 3dje Kr. 3.50.

 

Brev til Det norske Samlaget   maa vera bitalte.

 

 

NORA

 

kjem ut ein Gong kvar Maanad med eit Hefte paa 16 Sidur. Ho inneheld: Dikt, Forteljingar av gode Forfattarar, Sogur, Smaastykkje av ymse Innhald um aalmenne Emne o. s. br. Prisen er Kr. 1.00 for Aaret, Postpengar ireknad. Paa 4 Eksemplarar fær ein det 5te fritt. Nye Tingarar, som sender Pengar, fær Aargangen 1885 for 50 øre + 10 Øre i Postpengar.

 

Det kann tingast paa alle Posthus elder beint fraa Ekspedisjonen, Karl Johans Gate 12. I Kristiania kann ein tinga det i ”Fedraheimens” Eksped.

 

 

Husmanden”,

 

Blad for Husmenn og tenarar paa Landet kjem ut paa Lillehamar ein Gong um Vikaog kostar Kr. 1.25 for Halvaaret.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

 

Kristiania.

 

Nikolai Olsens Boktrykkeri.

 

 

Hu Hu

 

 


Frå Fedraheimen 28.07.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum