Lysingar.

 

Kirkesanger- og lærerposten

 

i Hundsæt kreds i Aas sogn, Beitstadens præstegjeld, er ledig. Se kundgjørelsestidende No. 165.

 

 

NORA

 

kjem ut ein Gong kvar Maanad med eit Hefte paa 16 Sidur. Ho inneheld: Dikt, Forteljingar av gode Forfattarar, Sogur, Smaastykkje av ymse Innhald um aalmenne Emne o. s. br. Prisen er Kr. 1.00 for Aaret, Postpengar ireknad. Paa 4 Eksemplarar fær ein det 5te fritt. Nye Tingarar, som sender Pengar, fær Aargangen 1885 for 50 øre + 10 øre i Postpengar.

 

Det kann tingast paa alle Posthus elder beint fraa Ekspedisjonen, Karl Johans Gate 12. I Kristiania kanne in tinga det i ”Fedraheimens” Eksped.

 

 

Med Bremerliniens keiserlige Postdampere befordres Passagerer til Australien

 

(Adelaide, Melbourne, Sidney, Brisbane, Samoa- & Tongaøerne, Tasmania og New Zealand)

 

gjennem Suez Canal `med Exp. fra Christiania hver Maaned, Lørdage (Eftm)

 

7/8, 4/9, 2/10, 30/10, 27/11, 25/12 86, 22/1 87 &c.til

 

Øst Asien

 

(Colombo, Singapore, Hongkong, Schanghai, Yokohama, Hiage Korea og Nagasaki)

 

gjennem Suez Canal med Exp. fra Christiania hver Maaned Lørdage (Eftm.):

 

21/8, 18/9, 16/10, 15/11, 11/12 86, 8/1 87 &c.

 

til

 

Nord Amerika New York og Baltimore

 

ugentlig og 14 daglig Lørdage

 

(Galveston (Texas)

 

hver Maaned, Lørdage: 4/9 &c. og til

 

Syd Amerika Bahia, Rio Janeiro og Santos (Brasilien)

 

hver Maaned, Lørdage: 31/8 &c.

 

Montevideo og Buenos Ayres

 

Thorsdage (Middag) 14 daglig fra Christiania: 5/8 19/8 &c.

 

Indtegning sker ved Henvendelse til

 

Bremerliniens (eneautorhiserede)

 

Generalagentur for Norge

M. A. Kopperud.

11 Jernbanetorvet, Christiania.

 

 

Arbeideren”, (et Fællesorgan for Arbeidsklassen),

 

udkommer hver Fredag og koster for indenbyes Abonnenter 20 Øre pr. Maaned og for udenbyes 60 øre Kvartalet, Porto iberegnet.

 

Arbeideren behandler alle Arbeiderspørgsmaal og søger efter Evne at tale Arbeidernes Sag paa alle Samfundsomraader.

 

Arbeideren vil saavidt mulig bringe socialdemokratiske og nationaløkonomiske Artikler samt Meddelser om Arbeiderforhold i Ind- og Udland.

 

Alle, som abonnerer paa ”Arbeideren” vil have Adgang til at avertere for halv Pris i samme.

 

Arbeideren kan bestilles ved alle Landets Postkontorer og Postaabnerier samt i Kristiania i Expeditionen, Torvgaden 20, 1ste Etage, Indgang fra Bernt Ankers Gade.

 

Betalingen erlægges forskudsvis.

 

 

Husmanden”,

 

Blad for husmenn og Tenarar paa Landet kjem ut paa Lillehamar ein Gong um Vika og kostar Kr. 1.25 for Halvaaret.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

  

 

Kristiania.

 

Nikolai Olsens Boktrykkjeri.

 

 


Frå Fedraheimen 31.07.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum