Lysingar.

 

Treskjærar-Skule.

 

Med Stydning fraa Kunstindustrimuseet skal ein Treskjærarskule begynda i Kinservik i Hardanger med eit 6 Maanars Kursus, som tek paa no fyrsta i November til Framkjømd av nasjonal Treskjæring. Skulen skal styrast av Lars T. Kinservik. Alt det Verkty som tilhøyre og Trevirke pliktar Skulen aa halda fritt. Det som Skuleguten arbeider i den siste Maanad eig han sjølv mot aa betale Virke, men Arbeidet darfyre eig Skulen.

 

Læresvein-Talet er fastsett til 10, og dei betalar i Skulepengar Kr. 12 fyr heile Kursuset, men berre Halvparten Kr. 6 betalast fyreaat. Billegt Losji er aa faa. Med Melding, som maa sendast snart til Underteiknade, maa dar fylgja med Uppgaava av Alder, Stelling og vedrørande Forhold ellest. Krav um nermare Upplysning skal imøtekomast. Yngre Treskjærarar, som hev vanta gode Mynster og Rettleiding, hev serleg Fyrerang til denne Skulen.

 

Kinservik pr. Grimo den 7de Aug. 1886.

 

Lars T. Kinservik,

 

Treskjærar.

 

 

 

Arbeidsskolen for Blinde.

 

Ved kongelig Resolution af 17de Juli d. A. er der i Henhold til Storthingets Beslutning af 17de Mai næstfør tilstaaet Lønvigs Arbeidsskole i Kristiania for Budgetterminen 1886-87 et Statsbidrag af:

 

a) Kr. 3000.00 paa Betingelse af, at Skolen har over 12 Elever,

b) Kr. 1200.00 til Fripladse, til Fordeling efter Kirkedepartementets Bestemmelse, paa samme Betingelse som Litra a, samt alt paa Betingelse af, at Skolen undergives saadant offentlig Tilsyn, som af Kongen bestemmes.

 

Ansøgninger om at erholde Andel i sidstnævnte Bidrag stiles til Kirkedepartementet og indsendes til undertegnede Bestyrer snarest mulig.

 

Skolens Formaal er gjennem Haandværksundervisning at sætte konfirmerede Blinde af Mandkjøn i stand til saavidt muligt at forsørge sig selv.

 

Undervisningsfagene er: Snedkeri, Dreining, Børstenbinderi, Hjul- og Kurvmageri. Hver Elev søges oplærte særlig i den Retning, hvori Anlæg, Evner og Lyst gaar.

 

Arbeidsskolen for konfirmerede Blinde i Kristiania, 7de August 1886.

 

A. Lønvig,

Arbeidsskolens Bestyrer.

 

 

Sogns Tidender”

- frisindet Blad -

 

udkommer 1 Gang ugentlig paa Lærdalog koster Kr. 1.50 halvaarlig.

 

Bladet er nærmest Organ for Distriktets Interesser, dernæst indeholder det ledende Artikler vedkommende Skole, Kirke og Kommune samt vigtigere Meddelser fra Ind- og Udland, ligesaa Torvepriser og Hestepriser.

 

Bladet udgaar nu i et Antal af ca 900 Eksempl., hvorpaa Averterendes Opmærksomhed henledes, idet Kundgjørelser indrykkede i Sogns Tidende vil komme til fleres Kundskab inden Distriktet end noget andet Blad vil kunne bringe dem.

 

 

Ein fåre”, ei soge av J. E. Maakestad,

 

kostar 50 øre, send med posten 10 øre meir. Kann tingast hjå Huseby & Co. limit., Kristiania, C. Floor, Bergen og J. E. Maakestad, Naa, Hardanger.

 

 

Bladstyrar: IvarMortenson, kand. teol.

 

 

Kristiania.

 

Nikolai Olsens Boktrykkeri.

 

 


Frå Fedraheimen 11.08.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum