Lysingar.

 

Arbeidsskolen for Blinde.

 

Ved kongelig Resolution af 17de Juli d. A. er der i Henhold til Storthingets Beslutning af 17de Mai næstfør tilstaaet Lønvigs Arbeidsskole i Kristiania for Budgetterminen 1886-87 et Statsbidrag af:

 

a) Kr. 3000.00 paa Betingelse af, at Skolen har over 12 Elever,

b) Kr. 1200.00 til Fripladse, til Fordeling efter Kirkedepartementets Bestemmelse, paa samme Betingelse som Litra a, samt alt paa Betingelse af, at Skolen undergives saadant offentlig Tilsyn, som af Kongen bestemmes.

 

Ansøgninger om at erholde Andel i sidstnævnte Bidrag stiles til Kirkedepartementet og indsendes til undertegnede Bestyrer snarest mulig.

 

Skolens Formaal er gjennem Haandværksundervisning at sætte konfirmerede Blinde af Mandkjøn i stand til saavidt mulig at forsørge sig selv.

 

Undervisningsfagene er: Snedkeri, Dreining, Børstenbinderi, Hjul- og Kurvmageri. Hver Elev søges oplærte særlig i den Retning, hvor Anlæg, Evner og Lyst gaar.

 

Arbeidsskolen for konfirmerede Blinde i Kristiania, 7de August 1886.

 

A. Lønvig,

 

Arbeidsskolens Bestyrer.

 

 

NORA

 

kjem ut ein Gong kvar Maanad med eit Hefte paa 16 Sidur. Ho inneheld: Dikt, Forteljingar av gode Forfattarar, Sogur, Smaastykkje av ymse Innhald um aalmenne Emne o. s. br. Prisen er Kr. 1.00 for Aaret, Postpengar ireknad. Paa 4 Eksemplarar fær ein det 5te fritt. Nye Tingarar, som sender Pengar, fær Aargangen 1885 for 50 Øre + 10 Øre i Postpengar.

 

Det kann tingast paa alle Posthus elder beint fraa Ekspedisjonen, Karl Johans Gate 12. I Kristiania kann ein tinga det i ”Fedraheimens” Eksped.

 

 

400,000 Kr. 400,000 Kr.

 

Store Penge.

 

Store Penge kunne meget let tjenes med en forholdsvis ringe Risico. For at overbevise sig om Sandheden heraf, kan Enhver prøve sit Held i det nye Lotteri, kaldet: ”Kjøbenhavns private Prämie-Lotteri”. Af 100,000 Lodder bortspilles 50,000 Gevinster med gjennemsnitlig en Gevinst på hverandetLod. Den störste Gevinst 400,000Kr. Indskudet til 1 Klasse er kun 7 Kr. for ¼ Lod. 13 Kr. for ½ Lod. 25 Kr. for 1/1 Lod. Adr.: Carl Peterssons Bogforlags-Expedition.

 

57, Nansensgade 57, Kjöbenhavn, K.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

 

Kristiania.

 

Nikolai Olsens Boktrykkeri.

 

 


Frå Fedraheimen 21.08.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum