Lysingar.

 

Amtsskulen

 

i Hærrefoss byrjar Maandagen den 4de Oktober. Innmelding til Presten.

 

Kjetil Kjilland.

 

 

Dag”,

 

norsk ungdomsblad, kjem ut paa Namsos i Trøndelagen 2 gonger um maanaden og kostar fyre eit halvaar – kr. 1.00, porto ireknad. Til Amerika kostar han kr. 1.30.

 

 

The Singer Manufacturing Co. New York.

 

Da der i Handelen frembydes, under Navn af “Singer-Maskiner”, “Singers System”, “Singers forbedrede” m. m., flere Sorter, til dels meget slette Efterligninger af vore anerkjendte Original-Symaskiner, saa gjør vi herved opmærksom paa, at alle vore Symaskiner bærer Firmaets hele Navn udsat i Gudlbogstaver paa Armen og indstøbt i Trædemaskinernes Stativ, samt er desuden forsynede med hosstaaende Fabrikmærke.

 

Vore Symaskiner er de enkleste, hensigtsmæssigste og varigste, der existerer.

 

The Singer Manufacturing Co.

 

Christiania, 24 Kongens Gd. 24

Bergen, 12 Strandg. 12.

Throndhjem, 37 Strandg. 37.

Arendal, Wagles Bazar. Fabrikmærke.

 

THE SINGER MFG.CO. N.Y. TRADE MARK. Fabrikmærke.

 

 

Husmanden”,

 

Blad for Husmenn og Tenarar paa Landet kjem ut paa Lillehamar ein Gong um Vika og kostar Kr. 1.25 for Halvaaret.

 

 

Treskjærar-Skule.

 

Med Stydning fraa Kunstindustrimuseet skal ein Treskjærarskule begynda i Kinservik i Hardanger med eit 6 Maanars Kursus, som tek paa no fyrsta i November til Framkjømd av nasjonal Treskjæring. Skulen skal styrast av Lars T. Kinservik. Alt det Verkty som tilhøyre og Trevirke pliktar Skulen aa halda fritt. Det som Skuleguten arbeider i den siste Maanad eig han sjølv mot aa betale Virke, men Arbeidet darfyre eig Skulen.

 

Læresvein-Talet er fastsett til 10, og dei betalar i Skulepengar Kr. 12 fyr heile Kursuset, men berre Halvparten Kr. 6 betalast fyreaat. Billegt Losji er aa faa. Med Melding, som maa sendast snart til Underteiknade, maa dar fylgja med Uppgaava av Alder, Stelling og vedrørande Forhold ellest. Krav um nermare Upplysing skal imøtekomast. Yngre Treskjærarar, som hev vanta gode Mynster og Rettleiding, hev serleg Fyrerang til denne Skulen.

 

Kinservik pr. Grimo den 7de Aug. 1886.

 

Lars T. Kinservik,

 

Treskjærar.

 

 

Arbeidsskolen for Blinde.

 

Ved kongelig Resolution af 17de Juli d. A. er der i Henhold til Storthingets Beslutning af 17de Mai næstfør tilstaaet Lønvigs Arbeidsskole i Kristiania for Budgetterminen 1886-87 et Statsbidrag af:

 

a) Kr. 3000.00 paa Betingelse af, at Skolen har over 12 Elever,

b) Kr. 1200.00 til Fripladse, til Fordeling efter Kirkedepartementets Bestemmelse, paa samme Betingelse som Litra a, samt alt paa Betingelse af, at Skolen undergives saadant offentlig Tilsyn, som af Kongen bestemmes.

 

Ansøgninger om at erholde Andel i sidstnævnte Bidrag stiles til Kirkedepartementet og indsendes til undertegnede Bestyrer snarest mulig.

 

Skolens Formaal er gjennem Haandværksundervisning at sætte konfirmerede Blinde af Mandkjøn i stand til saavidt muligt at forsørge sig selv.

 

Undervisningsfagene er: Snedkeri, Dreining, Børstenbinderi, Hjul- og Kurvmageri. Hver Elev søges oplærte særlig i den Retning, hvori Anlæg, Evner og Lyst gaar.

 

Arbeidsskolen for konfirmerede Blinde i Kristiania, 7de August 1886.

 

A. Lønvig,

 

Arbeidsskolens Bestyrer.

 

  

Bladstyrar: Ivar Mortenson. kand. teol.

 

 

Kristiania.

 

Nikolai Olsens Boktrykkeri.

 

 


Frå Fedraheimen 28.08.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum