Lysingar.

 

I Øverland og Dales Kreds, Seljord, med 12 Ugers Undervisningstid, skal en Lærer konstitueres. Lønnen er Kr. 8 pr. Uge + Kr. 4 til Kosthold. Posten tiltrædes strax. Ansøgninger maa være indleverede inden 4 Uger fra 4de Septbr. til Seljords Skolekommission pr. Skien.

 

 

Telemarkens Folkehøiskole i Seljord

 

begynder for voksne Gutter og Gjenter over 17 Aar den 18de Oktober og varer i 5 Maaneder. Skolens Lærere er Kand. Ivar Mortenson (Verdenshistorie, Fysikk og mundtligt Modersmaal), N. Botnen (Norges Historie, skriftlig Modersmaal, Regning og Lovkundskab), og Agronom H. Sundbøe (Kemi, Botanikk og Tegning). En Lærerinde underviser Gjenterne i Haandarbeide. Kostpenge 25 Kr. Maaneden, Skolepenge 5 Kr. Gjenterne kan faa Logi paa Skolen for 3 Kr. Maaneden, for Gutterne vil der blive leiet Logi i Nærheden omtrent til same Pris. Ubemidlede Elever fra Bratsberg Amt faar fri Undervisning. Indmeldelser sendes til H. Sundbø, Seljord.

 

V. Ullmann.

 

(D. 36119).

 

 

Vonheim folkehøgskule

 

fyre gutar fraa 2dre november 6 maanadar. Lærarar Bøhn, Skard og eit par hjelpelærarar; Bruun held minst 1 fyredrag i vika i det heile teket. Skulepengar kr. 4 um maanaden; men trengande kann faa fri skule. Paa skulen er hus og kost aa faa fyre kr. 28 um maanaden. Den som vil vissa seg hus paa skulen, maa skriva i god tid. Fyrespurningar og innskriving er aa senda til Matias Skard, Foldbu, Gausdal.

 

 

Treskjærar-Skule.

 

Med Stydning fraa Kunstindustrimuseet skal ein Treskjærarskule begynda i Kinservik i Hardanger med eit 6 Maanars Kursus, som tek paa no fyrsta i November til Framkjømd av nasjonal Treskjæring. Skulen skal styrast av Lars T. Kinservik. Alt det Verkty som tilhøyre og Trevirke pliktar Skulen aa halda fritt. Det som Skuleguten arbeider i den siste Maanad eig han sjølv mot aa betale Virke, men Arbeidet darfyre eig Skulen.

 

Læresvein-Talet er fastsett til 10, og dei betalar i Skulepengar Kr. 12 fyr heile Kursuset, men berre Halvparten Kr. 6 betalast fyreaat. Billegt Losji er aa faa. Med Melding, som maa sendast snart til Underteiknade, maa dar fylgja med Uppgaava av Alder, Stelling og vedrørande Forhold ellest. Krav um nermare Upplysing skal imøtekomast. Yngre Treskjærarar, som hev vanta gode Mynster og Rettleiding, hev serleg Fyrerang til denne Skulen.

 

Kinservik pr. Grimo den 7de Aug. 1886.

 

Lars T. Kinservik,

 

Treskjærar.

 

 

The Singer Manufacturing Co. New York.

 

Da  der I Handelen frembydes, under Navn af Singer-Maskiner”, “Singers System”, “Singers forbedrede” m. m., flere Sorter, til dels meget slette Efterligninger af vore anerkjendte Original-Symaskiner, saa gjør vi herved opmærksom paa, at alle vore Symaskiner bærer Firmaets hele navn udsat i Guldbogstaver paa Armen og indstøbt i Trædemaskinernes Stativ, samt er desuden forsynede med hosstaaende Fabrikmærke.

 

Vore Symaskiner er de enkleste, hensigtsmæssigste og varigste, der existerer.

 

The Singer Manufacturing Co.

 

Christiania, 24 Kongens Gd. 24.

Bergen, 12 Strandg. 12.

Throndhjem, 37 Strandg. 37

Arendal,Wagles Bazar.

 

Fabrikmærke. THE SINGER MFG.CO.N.Y. TRADE MARK Fabrikmærke.

 

 

Gult Vox kjøbes af A. Hesselberg & Co.

 

 

Vestfolds folkehøgskule.

 

Guteskule i 5 maanadar fraa sundag den 31te oktober paa garden Trevland i Kodal ved Sandefjord. Skulepengar: 20 krunur fyr heile tidi, 6 krunur maanaden fyr stuttare tid. Lærarar: Teknikar Halldor Børne og eg. Fri skule aat dei, som hev smaatt fyr pengar. Kost og husrom fyr paalag 20 kr. um m. Melding til: Anton Bjørndal, Kodal, H. Børne, Sandefjord elder

 

Oddmund Vik, Stavanger.

 

 

Landbrugsafdelingen

 

ved Telemarkens Folkehøiskole i Seljord begynder d. 18de Oktober og varer til 15de Septbr. n. A. De, der ønsker sig Planen for Undervisningen tilsendt, kan faa den ved Henvendelse til Agronom H. Sundbø, Adr. Seljord. Betalingen er for det theoretiske Vinterkursus 5 Kr. for Undervisningen, 25 Kr. for Kosten (Logis faaes for 3-5 Kr.) Maaneden, for det praktiske Sommerkursus betales 15 Kr. Maaneden alt i alt, mod at man deltager i alt Gaardsarbeide.

 

(D. 36265).

 

V. Ullmann.

 

 

Paa mit forlag er udkommet:

 

Katekismeundervisningen. En ledetraad til opbyggelig undervisning i skole og hjem af seminarbestyrer Oluf Saxe. Første del: De ti bud.  Kr. 1.60. De følgende dele vil antagelig til sammen udgjøre 15 á 20 sekstensidige ark. Subskriptionen er bindende for hele værket.

 

J. W. Cappelens boghandel.

 

 

Ein fåre”, ei soge av J. E. Maakestad,

 

kostar 50 øre, send med posten 10 øre meir. Kann tingast hjå Huseby & Co. limit., Kristiania, C. Floor, Bergen og J. E. Maakestad, Naa, Hardanger.

 

 

Kasper Bingen, Guldsmed, Storgaden No. 12, Christiania.

 

 

Tunsbergeren”,

 

liberal avis for Tønsberg, Horten, Holmestrand, Aasgaardstrand og omegn (hovedorgan for Jarlsberg og Laurvigs amt), redigeret af literat Vincent Trafall, udkommer – indtil videre – hver onsdag og lørdag i 6spaltet format og koster 1 kr pr. kvartal, forsendt med posten 10 øre mer. Bestilles paa alle postkontorer i landet og i ekspedisjonerne i Tønsberg, paa Horten, i Holmestrand og i Aasgaardstrand . – Fordelagtig avis at avertere i. Og avertissementsprisen er kr. 0.08 pr. korpslinje, 20 % pr. maaned, 50 % pr. aar.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

 

Kristiania.

 

Nikolai Olsens Boktrykkeri.

 

 


Frå Fedraheimen 18.09.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum