[Lysingar.]

 

Til Vinje-Stytta hev me motteket:

 

Fraa Frk. A. Juel, Sandnæs.............................. Kr. 1.00

- Gunnar T. Rysstad. (Innkomet ved Fesjaa)... - 13.21

Fyrr motteket ................................................... - 0.60

 

Tilsaman Kr. 14.81

 

Gløym ikkje Stytta Maalmenn! Nokre faae Øre av kvar, so gjeng det!

 

 

Lysingar.

 

Telemarkens Folkehøiskole i Seljord

 

begynder for voksne Gutter og Gjenter over 17 Aar den 18de Oktober og varer i 5 Maaneder. Skolens Lærere er Kand. Ivar Mortenson (Verdenshistorie, Fysikk og mundtligt Modersmaal), N. Botnen (Norges Historie, skriftlig Modersmaal, Regning og Lovkundskab), og Agronom H. Sundbøe (Kemi, Botanikk og Tegning). En Lærerinde underviser Gjenterne i Haandarbeide. Kostpenge 25 Kr. Maaneden, Skolepenge 5 Kr. Gjenterne kan faa Logi paa Skolen for 3 Kr. Maaneden, for Gutterne vil der blive leiet Logi i Nærheden omtrent til samme Pris. Ubemidlede Elever fra Bratsberg Amt faar fri Undervisning. Indmeldelser sendes til H. Sundbø, Seljord.

V. Ullmann.

 

Nettupp utkomet er ”Forteljingar” og kostar tilsendt 60 øyro. – ”RagnhildFosshamar” kostar 30 øyro.

 

Norskmålets bokhandel, Naustdal i Sunnfjord.

 

M. v. Målbøker, som kjem ut frå N. b., vert å få hjå Huseby i Kristiania, Jens Tvedt i Stavanger, Fr. Nygård, Ed. B. Giertsen i Bergen, Johan L. Sundt i Trondheim og vonlegt på dei fleste folkehøgskularne.

 

 

Dagsposten

 

(Redaktør: Høiesteretsadvokat Hjalmar Løchen) udgaar fra Begyndelsen af November Maaned uden Prisforhøielse i betydeligudvidet Format (stort 6-spaltet, som ”Dagbaldet”), hvorved den baade med Hensyn til Størrelse og udbredelse bliver Trondhjems og dermed ogsaa hele det nordenfjeldske Norges betydeligsteDagavis ”Dagsposten” koster Kr. 2,50 pr. kvartal og kan bestilles paa ethvert Posthus foruden ved Henvendelse til Expeditionen i Trondhjem.

 

Avertissementsprisen er 10 Øre pr. Korpuslinie.

 

Nye Abonnenter fra første Oktober, som, ønsker det, kan erholde det udkomne af den nu gaaende Føljeton ”Else Melroth”.

 

 

The Singer Manufacturing Co. New York.

 

Da der i Handelen frembydes, under Navn af “Singer-Maskiner”, “Singers System”, “Singers forbedrede” m. m., flere Sorter, til dels meget slette Efterligninger af vore anerkjendte Original-Symaskienr, saa gjør vi herved opmærksom paa, at alle vore Symaskiner bærer Firmaets hele navn udsat i Guldbogstaver paa Armen og indstøbt i Trædemaskinernes Stativ, samt er desuden forsynede med hosstaaende Fabrikmærke.

 

Vore Symaskiner er de enkleste, hensigtsmæssigste og varigste, der existerer.

 

The Singer Manufacturing Co.

 

Christiania, 24 Kongens gd. 24.

Bergen, 12 Strandg. 12.

Throndhjem,37 Strandg. 37.

Arendal, Wagles Bazar.

 

Fabrikmærke.

 

GultVox kjøbes af A. Hesselberg & Co.

 

 

Vonheim folkehøgskule

 

fyre gutar fraa 2dre November 6 maanadar. Lærarar Bøhn, Skard og eit par hjelpelærarar; Bruun held minst 1 fyredrag i vika i det heile teket. Skulepengar kr. 4 um maanaden; men trengande kann faa fri skule. Paa skulen er hus og kost aa faa fyre kr. 28 um maanaden. Den som vil vissa seg hus paa skulen, maa skriva i god tid. Fyrespurningar og innskriving er aa senda til Matias Skard, Foldbu, Gausdal.

 

 

2kl’s islandske Trøier anbefales Udsælgere og Forbrugere billigst hos BrødreneDobloug.

 

Norsk

 

graat, blaat & sort Klæde til 2 Kr. 20 øre pr. meter, ekstra tykt og stærkt til 2 Kr. 40 øre pr. Meter.

 

Godt Vadmel til 1 Kr. 20 Øre pr. Meter.

 

Dyffild & Flacone til 2 Kr. 20 øre pr. meter. Scheviot & Chasemir til 3 Kr. samt Rester af Dyffild, Flacone, Chasemir & Sheviot til Spotpris hos

 

Brødrene Dobloug.

 

Hjørnet af Stor- & Nygaden.

 

Store silkelignendeTørklæder til 4 Kr. 75 Øre pr. Dus. med høi Rabat i Partier anbefales af

Brødrene Dobloug.

 

Vort Lager af:

 

Uldtrøier,

Uldskjærf,

Uldtørklæder,

Silketørklæder,

Bomuldstørklæder

 

anbefales Udsælgere i største udvalg billigst hos

 

Brødrene Dobloug.

 

 

Bladstyrar: IvarMortenson, kand. teol.

 

 

Kristiania. Nikolai Olsens Boktrykkeri.