Indbydelse.

 

I Tilslutning til en ved det tredje nordiske Filologmøde i Stockholm dette Aar stedfunden Diskussion tillader undertegnede sig at indbyde mandlige og kvindelige Kolleger til Indtræden i Selskabet:

 

QUOUSQUE TANDEM

 

Skandinavisk Forening for en forbedret Sprogundervisning.

 

Foreningens Øiemed er at virke for en med Nutidens Sprogvidenskab og en sund Pædagogik stemmende Reform af Sprogundervisning paa Grundlag af følgende fire Punkter, hvoraf de tre første af Forsamlingen i Stockholm blev vedtagne som Resolutioner:

 

1. Til Grund for Undervisningen lægges ikke Skriftsproget, men det virkelige, levende

talesprog. I de Sprog, hvis Ortografi afviger betydelig fra Udtalen, begyndes derfor med tekster i en efter Formaalet indrettet Lydskrift.

2. Undervisningen gaar allerede fra Begyndelsen ud fra sammenhængende Tekster,

ikke fra løsrevne Sætninger.

3. Grammatikundervisningen slutter sig til Læsningen paa den Maade, at Eleven ved Lærerens Hjælp ledes til af det læste efterhaanden at udfinde Sprogets Love. Først senere kan en systematisk Lærebog anvendes til Repetition.

4. Oversættelse saavel fra Modersmaalet til det fremmede Sprog som omvendt indskrænkes og erstattes dels af mundtlig og skriftlig Reproduktion og fri Produktion paa det fremmede Sprog i Tilslutning til det læste, dels af mer kursorisk Læsning.

 

Foreningen virker for sit Formaal bl. a. ved Afholdelse af Foredrag og Diskussioner, ved trykte Skrifter og Meddelelser, samt ved udgivelsen af passende Lærebøger eller ved at fremme saadannes Udgivelse og Brug. Desuden kan bestyrelsen sammenkalde Møder dels Fællesmøder, dels særlige for hvert Land.

 

Foreningens Bestyrelse bestaar af en Formand for hvert af de skandinaviske Lande; disse Formænd vælges hvert Aar af vedkommende Lands Medlemmer ved Stemmesedler, der indsendes til foregaaende Aars Formand sammen med Medlemsbidraget – 1 Kr. aarlig – inden Udgangen af Februar.

 

I Januar hvert Aar offentliggjøres en Oversigt over det foregaaende Aars Regnskab.

 

Medlemmer indtegnes hos enhver af undertegnede, der indtil videre fungerer som Formænd. For indeværende Aar erlægges intet Bidrag.

 

September 1886.

 

Otto Jespersen, Ole Suhrsgade 18, Kjøbenhavn.

J. A. Lundell, Docent, Upsala.

Aug. Western, Cand. mag., Fredriksstad.

 

 


Frå Fedraheimen 09.10.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum