Lysingar.

 

Vonheim folkehøgskule

 

fyre gutar fraa 2dre November 6 maanadar. Lærarar Bøhn, Skard og eit par hjelpelærarar; Bruun heldt minst 1 fyredrag i vika i det heile teket. Skulepengar kr. 4 um maanaden; men trengande kann faa fri skule. Paa skulen er hus og kost aa faa fyre kr. 28 um maanaden. Den som vil vissa seg hus paa skulen, maa skriva i god tid. Fyrespurningar og innskriving er aa senda til Matias Skard, Foldbu, Gausdal.

 

 

Ein Lærarkandidat tilbyd Undervisning i Engelsk, Tysk og Fransk. Vidare Rettleiding aa faa i Fedraheimen, Møllergata 15II.

 

 

Kasper Bingen, Guldsmed, Storgaden No. 12, Christiania.

 

 

Sogns Tidende” - frisindet Blad

 

udkommer 1 Gang ugentlig paa Lærdalog koster Kr. 1.50 halvaarlig.

 

Bladet er nærmest Organ for Distriktets Interesser, dernæst indeholder det ledende Artikler vedkommende Skole, Kirke og Kommune samt vigtigere Meddelelser fra Ind- og Udland, ligesaa Torvepriser og Hestepriser.

 

Bladet udgaar nu i et Antal af ca. 900 Eksempl., hvorpaa Averterendes Opmærksomhed henledes, idet Kundgjørelser indrykkede i Sogns Tidendevil komme til fleres Kundskab inden Distriktet end noget andet Blad vil kunne bringe dem.

 

 

The Singer manufacturing Co. New York.

 

Da der I Handelen frembydes, under Navn af “Singer-maskiner”, “Singers System”, “Singers forbedrede” m. m., flere Sorter, til dels meget slette Efterligninger af vore anerkjendte Original-Symaskiner, saa gjør vi herved opmærksom paa, at alle vore Symaskiner bærer Firmaets hele Navn udsat i Guldbogstaver paa Armen og indstøbt i Trædemaskinernes Stativ, samt er desuden forsynede med hosstaaende Fabrikmærke.

 

Vore Symaskiner er de enkelste, hensigtsmæssigste og varigste, der existerer.

 

The Singer Manufacturing Co.

 

Christiania, 24 Kongens Gd. 24.

Bergen, 12 Strandg. 12. jan.

Throndhjem, 37 Strandg. 37.

Arendal, Wagles Bazar.

 

Fabrimærke. THE SINGER MFG.CO.N.Y. TRADE MARK Fabrikmærke.

 

 

Husmanden”,

 

Blad for Husmenn og Tenarar paa Landet kjem ut paa Lillehamar ein Gong um Vika og kostar Kr. 1.25 for Halvaaret.

 

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

 

Kristiania. Nikolai Olsens Boktrykkeri.

 

 


Frå Fedraheimen 16.10.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum