Lysingar.

 

Ein Lærarkandidat tilbyd Undervisning i Engelsk, Tysk og Fransk. Vidare Rettleiding aaa faa i Fedraheimen, Møllergata 15II.

 

 

400,000 Kr. 400,000 Kr.

 

Store Penge.

 

Store Penge kunne meget let tjenes med en forholdsvis ringe Risico. For at overbevise sig om Sandheden heraf, kan Enhver pröve sit Held i det nye Lotteri, kaldet ”Kjöbenhavns private Prämie-Lotteri”. Af 100,000 Lodder bortspilles 50,000 Gevinster med gjennemsnitlig en Gevinst på hverandetLod. Den Störste Gevinst 400,000 Kr. Indskudet til 1 Klasse er kun 7Kr. for ¼ Lod. 13 Kr. for ½ Lod. 25 Kr. for 1/1 Lod.


Adr.: Carl Peterssons Bogforlags-Expedition.


57, Nansensgade 57, Kjöbenhavn, K.

 

 

The Singer Manufacturing Co. New York.

 

Dader i Handelen frembydes, under Navn af “Singer-Maskiner”, “Singers System”, “Singers forbedrede” m. m., flere Sorter, til dels meget slette Efterligninger af vore anerkjendte Original-Symaskiner, saa gjør vi herved opmærksom paa, at alle vore Symaskiner bærer Firmaets hele Navn udsat i Guldbogstaver paa Armen og indstøbt i Trædemaskinernes Stativ, samt er desuden forsynede med hosstaaende Fabrikmærke.

 

Vore Symaskiner er de enkleste, hensigstsmæssigste og varigste, der existerer.

 

The Singer Manufacturing Co.

 

Christiania, 24 Kongens Gd. 24

Bergen, 12 Strandg. 12.

Throndhjem, 37 Strandg. 37.

Arendal,Wagles Bazar.

 

Fabrikmærke. THE SINGER MFG.CO. N.Y. TRADEMARK. Fabrikmærke.

 

 

Husmanden”,

 

Blad for Husmenn og Tenarar paa Landet kjem ut paa Lillehamar ein Gong um Vikaog kostar Kr. 1.25 for Halvaaret.

 

 

Friplads.


En kvinde, som ønsker at være ukjendt, vil give en friplads ved Ullmanns folkehøiskole til en gut eller pige. Breve kan sendes til Ullmann, Kristiania.

 

 

Dag”,

 

norsk ungdomsblad, kjem ut paa Namsos i Trøndelagen 2 gonger um maanaden og kostar fyre eit halvaar – kr. 1.00, porto ireknad. Til Amerika kostar han kr. 1.30.

 

 

Dagsposten”


(Redaktør: Høiesteretsadvokat Hjalmar Løchen) udgaar fra Begyndelsen af November Maaned uden Prisforhøielse i betydeligutvidetFormat (stort 6-spaltet, som ”Dagbladet”), hvorved den baade med Hensyn til Størrelse og Udbredelse bliver Trondhjems og dermed ogsaa hele det nordenfjeldske Norges betydeligste Dagavis”Dagsposten” koster Kr. 2,50 pr. Kvartal og kan bestilles paa ethvert Posthus foruden ved Henvendelse til Expeditionen i Trondhjem.

 

Avertissementsprisen er 10 Øre pr. Korpuslinie.

 

Nye Abonnenter fra første Oktober, som, ønsker det, kan erholde det udkomne af den nu gaaende Føljeton ”Else Melroth”.

 

 

NORA”

 

kjem ut ein Gong kvar Maanad med eit Hefte paa 16 Sidur. Ho inneheld: Dikt, Forteljingar av gode Forfattarar, Sogur, Smaastykkje av ymse Innhald um aalmenne Emne o. s. br. Prisen er Kr. 1.00 for Aaret, Postpengar ireknad. Paa 4 Eksemplarar fær ein det 5te fritt. Nye Tingarar, som sender 50 Øre i betalat Brev, fær Aargangen 1885 fritt tilsendt.

 

Det kann tingast paa alle Posthus elder beint fraa Ekspedisjonen, Karl Johans Gate 12. I Kristiania kann ein tinga det i ”Fedraheimens” Eksped.

 

 

Arbeideren”, (et Fællesorgan for Arbeidsklassen).

 

udkommer hver Fredag og koster for indenbyes Abonnenter 20 Øre pr. Maaned og for udenbyes 60 Øre Kvartalet, Porto iberegnet.

 

Arbeideren” behandler alle Arbeiderspørgsmaal og søger efter Evne at tale Arbeidernes Sag paa alle Samfundsomraader.


Arbeideren” vil saavidt mulig bringe socialdemokratiske og nationaløkonomiske Artikler samt Meddelelser om Arbeiderforhold i Ind- og Udland.

 

Alle, som abonnerer paa ”Arbeideren” vil have Adgang til at avertere for halvPris i samme.

 

Arbeideren” kan bestilles ved alle Landets Postkontorer og Postaabnerier samt i Kristiania i Expeditionen, Torvgaden 20, 1ste Etage,Indgang fra Bernt Ankers Gade.

 

Betalingen erlægges forskudsvis.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

 

Kristiania.Nikolai Oslens Boktrykkeri.

 

 


Frå Fedraheimen 23.10.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum